Стандард 5: Курикулум

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и

докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских академских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

5.1 Курикулум ДС ИТ формиран је тако да задовољи сврху, постављене циљеве и исоде. Концепт курикулума је такав да омогућује докторантима увид у знања, вештине и способнсти које се стичу у шест семестара (у прва три семестра кроз оасм предмета). У првом семестру настава се изводи кроз један обавезан предмет (Методологија истраживања у ИТ), четири изборна предмета. Први изборни је из листе изборног блока 1 (шест предмета). Други избор од осам изборних предмета иборног блока 2. У другом семестру настава обухвата још два изборна предмета из листе изборног блока 3. У трећем семестру још два изборна предмета из листе изборних блокива 1 и 2, као и обавезан Истраживање и публиковање радова. У четвртом семестру обавезан предмет Теоријске основе докторске дисертације (припрема и пријава теме).
5.2 Курикулум је дефинисан тако да обезбеђује самостални истраживачки рад докторанта (СИР 1, СИР 2 - Табела 5.2). На основу садржаја и структуре курикулума, стечених научних сазнања и усвојених научних метода, као и након реализованог захтева за израду докторске дисертације, докторант је оспособљен за самосталан научно истраживачки рад.
5.3 Структура курикулума обухвата распоред предмета (Табела 5.2) по обиму и садржају, уз могућност избора, као и по начину реализације (Табела 5.1). Испоштоване су препоруке о броју и распореду часова активне наставе на студијском програму (Табела 5.2). Докторске студије на СП ИТ трају три године. Организују се кроз активну наставу, консултације, студијски истраживачки рад, менторски рад, израду и одбрану докторске дисертације.
5.4 Дат је детаљан опис сваког предмета тако да садржи све елементе захтеване стандардима (Прилог 5.2): називе предмета, тип, године и семестре студија, број ЕСПБ бодова, имена наставника, циљеве предмета, очекиване исходе, пред/услове по предметима, садржаје предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, као и начине провере знања и оцењивања.
5.5 Број ЕСПБ који одговара изборним предметима је висок (94,44% од укупног броја бодова свих предмета СП – фактор изборности према позицијама где студент бира предмете).
5.6 Курикулум ближе одређује захтеве у вези са припремом докторске дисертације (Табела 5.2, предмети: 9, 10, 11 и 12).
5.7 Докторска дисертација представља самостални научно-истраживачки рад докторанта ДС ИТ (видети Табелу 5.2 и Прилог 5.2 - спецификације описа предмета: 9, 10, 11 и 12).  
5.8 Поступак пријаве, израде и одбране дисертације дефинисан је Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу (а захтеви у вези припреме дисертације дати су у Табели 5.3).
5.9 Број бодова предвиђен за докторску дисертацију (90 ЕСПБ) улази у укупан број бодова потребних за завршетак ДС, Табела 5.2.
5.10 Више од половине ЕСПБ бодова предвиђена је за реализацију ДС односи се на докторску дисертацију и предмете који су у непосредној вези са израдом тезе.
Табела 5.1. Спецификација  предмета на студијском програму докторских студија
Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације
Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама

Евиденција:
Прилог 5.1 – Статут,
Прилог 5.2 – Књига предмета.