Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора. 

6.1 Студијски програм нуди кандидатима најновија научна сазнања из ИТ прати нова остварења у науци и струци ИТ. У студијски програм ДС ИТ су интегрисана најновија научна сазнања на стандардизованој платформи из више подобласти ИТ (ИМТ студије).
6.2 Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен је са другим програмима на Установи. Кроз овај ниво СП (ДС ИТ), надопуњује се усаглашавање реализовано кроз акредитоване студије првог степена СП ОАС ИТ, као и кроз акредитоване студије другог степана МАС ИТ на овој Установи (Прилог 6.1).
6.3 Имајући у виду брзи развој у области ИТ и система, при обликовању СП ДС ИТ, узета су у обзир искуства из добре праксе наших високошколских установа, стратегија развоја образовања у Србији, као и сличних установа у Европи. У друштву се осећа значајна потреба за образовањем високо стручних кадрова који ће бити носиоци процеса управљања, пројектовања и развоја ИТ.
 6.4 Програм ДС ИТ је формално и структурно усаглашен са најмање три акредитована инострана програма, од којих су најмање два из европског образовног простора.
У основи су "Core-IT" усагласености на платформи стандардизације више ИТ-курикулума, упоредо са актуелним курикулумима IEEE&ACM (Прилог 6.1, Прилози 6.1 [01]/ [02]/ [03]/ [04]/ [05] и Прилог 6.1 [06]). Највећи број СП ДС ИТ налази се у САД, Аустралији, Новом Зеланду итд (Прилог 6.1 [07]).
Следе примери формалне и структурне усаглашености (по деловима концепта и структуре) курикулума европског образовног простора:

 • Универзитет у Португалији, PhD Information Science and Technology, University of Coimbra, Portugal, http://apps.uc.pt/courses/EN/course/220, Прилог 6.2.1;

2) Czech Republic – Brno, референца под бројем [19] за ОАС ИТ на Установи,

  • FIT – назив факултета, за ДС линк: http://www.fit.vutbr.cz/study/phd/stplan-l.php?id=175
  • пример значајног процента усаглашености је са овим СП ДС у Чешкој, Прилог 6.2.2;

3) Универзитет у Марибору (http://www.um.si/Strani/default.aspx), Fakulteta za elektrotehnika računalništvo in informatika (http://feri.um.si/studij/), Studijski program Računalništvo in informatika (http://feri.um.si/studij/programi/tretja-stopnja/dr/rit/), Словенија, predmeti (Прилог 6.2.3):

  • http://feri.um.si/datoteke/studij/programi/tretja-stopnja/dr/rit/predmetniki.pdf;

4) Masaryc University, Faculty of Informatics, Brno, Czesh Republic (Прилог 6.2.4):

  • http://www.fi.muni.cz/studies/doctoral/index.xhtml.en;
  • http://www.fi.muni.cz/studies/doctoral/predmety.xhtml.en (PDF) itd.

Усаглашени називи излазног звања са установама Европског образовног простора:

 • PhD Information Technology, NTNU-Norwegian university of science and technology, Norway:
  • http://www.ntnu.edu/studies/phit/description (описи програма),
  • http://www.idi.ntnu.no/education/emner.php?menu=phdemner (предмети);
 • PhD Information Technology, National University of Ireland-Galway, Ireland:
  • http://www.nuigalway.ie/courses/research-postgraduate-programmes/information-technology.html

6.5 Такође, СП је делом усаглашен и са акредитованим СП «Електротехничко и рачунарско инжењерство» – трећи степен (модул «Рачунарска техника» на овој Уставови), као и са ДС Информатике на ПМФ, Универзитета у Крагујевцу, адекватним на ТФН – Н. Сад, ФОН – Београд.

6.6 Овај СП је усаглашен са одговарајућим европским стандардима по питању: услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе, начина студирања итд.

Евиденција:

Прилог 6.1 – Core-IT" усаглашености ОАС ИТ; Прилози 6.1 [01], [02], [03], [04], [05], [06] и Прилог 6.1 [07] – Усаглашености на платформи стандардизације више ИТ-курикулума,
Прилог 6.2 – Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима; Прилози 6.2.х – Акредитовани инострани програми (копије програма или web адресе установа)... x = 1, 2, 3, 4