Стандард 7: Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских академских студија.

Установа/ Факултет техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу у складу са потребама образовног система и развоја науке ИТ и својим ресурсима, уписује студенте на СП ДС ИТ.
7.1 Број студената који се уписује на СП ДС ИТ усклађен је са просторним кадровским и другим могућностима Установе, приоритетима Универзитета (и Министарства Републике Србије), као и потребама тржишта рада у области ИТ. Број студената је и у складу са бројем наставника који могу да буду ментори.
7.2 Условима уписа дефинисано је право уписа кандидата, а то је претходно остварење најмање 300 ЕСПБ на МАС и интегрисаним ОАС. Додатни критеријум је остварен успех у току претодних студија, као и минимум предмета из области ИТ (а као пример, дипломских МАС Информационе технологије или сродним, које су према броју ЕСПБ и броју предмета из области ИТ, упоредиве са модулима МАС ИТ на Установи, на којој ОАС ИТ имају преко 30 предмета из области ИТ на сва три модула: М1 – Софтверски инжењеринг, М2 – ИТ у индустрији, М3 – ИТ у образовању),
Право учешћа на Конкурсу имају кандидати са најмањом просечном оценом на дипломским академским студијама од 8,00.
7.3 Лица са звањем магистра наука (у ИТ) могу се уписати на трећу годину ДС ИТ, под условима који су наведени у претходном ставу, а који се односе на претходно остварене резултате у области ИТ.
7.4 За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика (енглески језик је приоритет) који утврђује Установа.
7.5 Процедура уписа је транспаретна, јавно доступна и компетитивна. Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу (Прилог 7.1) и спроводи Факултет техничких наука у Чачку.
7.6 Врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису на докторске студије, као и начин те провере објављују се у оквиру конкурса.
7.7) Прелазак са других СП у оквиру истих или сродних области студија у земљи и иностранству је могућ:
- у складу са Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Установи (Прилог 7.2) укључујући елементе из става 7.2, као и елементе законских и подзаконских аката;
- студентима магистарских студија или магистрима наука стечених по раније важећим законским прописима, положени испити могу се признати или делимично признати уз допуну, што врши Комисија за докторске студије.

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм