Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и плагањем испита. Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног односно уметничког доприноса.

8.1 Студенти полагањем испита стичу одређени број ЕСПБ бодова. Предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Услов за излазак на завршни испит је остварено 50% максималног броја поена које студент може да оствари током предиспитних активности. Оцена представља збир поена остварених по активностима током наставе и на завршном испиту. Завршни испит је обавезан. При утврђивању укупне оцене студента на наставном предмету узима се у обзир оцена рада студента током наставе (колоквијуми, тестови, семинарски рад, пројектни задатак и други облици наставе) и оцена знања студента показаног за завршном испиту. Након завршетка наставе и завршног испита наставник одређује укупни број освојених поена и формира коначну оцену. Оцена се уписује у записник о полагању испита и матичну књигу студената.
8.2 Број ЕСПБ се утврђује за сваки предмет према оптерећењу студената и према јединственој методологији Установе, као и подзаконских аката и стандарда у Србији.
8.3 Напредовање студента се континуирано прати током семестра, односно школске године. Напредовање студена биће оцењивано годишње  и за саставни извештај у склопу процедуре самовредновања СП (обзиром да је СП нов). 
8.4 Дефинисани су процедурални услови везани за реализацију  докторске дисертације, и оцену њене научне вредности (а захтеви унутар уже научне области усклађени са захтевима ИМТ студија, односно интегрисаних научних поља, превасходно техничко-тенолошке и природно-математичке науке). Дисертација је резултат самосталног истраживачког рада у изабраној ужој научној области и представља завршни део студијског програма коме се приступа после положених испита и темељног прегледа у ужој области која одређује предмет докторске дисертације.
Менторски рад заступљен је све време студија. Студенту је омогућено да самостално обрађује одређене теме и да се консултује са предметним наставником.
Остварени научни доприноси оцењују се и према броју научних публикација.
8.5 Начин и поступак пријаве, припреме и одбране докторске дисертације уређен је Правилником о режиму студија, Статутом установе и Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу. Да би се приступило одбрани докторске дисертације, кандидат треба да има најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са листе министарства надлежног за науку.

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у предходне три школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

Евиденција:

Прилог 8.1 – Статут (део који се односи на докторске студије)
Прилог 8.2 – Правилник институције о оцени докторске дисертације