Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма докторских академских студија обезбеђени су наставно особље које има потребну научну  способност.

9.1 Установа, за реализацију СП ДС ИТ, поседује наставнике, који обезбеђују оспособљавање студената ДС за самостални научни рад, што потврђује прилозима за:
а) дефинисане критеријуме за избор наставника, а у складу са законом (Прилог 9.1),
б) компетентне наставнике (Прилог 9.3 – Књига наставника),
в) задовољен услов да више од половине наставника укључених у научно-истраживачке пројекте (Табела 9.2),
г) менторе (Прилог 9.4, Табела 9.5), као и дефинисану процедуру именовања ментора (Прилози 9.2).
9.2 За реализацију овог СП (ДС ИТ) обезбеђени су компетентни ментори - наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. Наставници поседују научно стручне квалификације које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења, што се може видети у Kњизи ментора (Прилог 9.4).
9.3 На основу приложених референци и листе предмета на којима су наставници ангажовани, ментори су компетентани за предмете које изводе, и испуњавају стандарде за дато научно односно ИТ поље (Табела 9.5, Прилог 9.4). Број предложених ментора може да покрије планирани број студената на студијском програму. Компетенције ментора одговарају стандадрима у оквиру научног поља ИТ. Из листе ментора у протекле три године, на Установи (Табела 9.4) у овај СП ДС ИТ укључено је троје (Д. Милошевић, Ж. Мицић и А. Вељовић).
Сваки ментор има наjмање пет научних радова објављених или прихваћених за објављивање у научним часописима из одговарајуће области студијског програма са листе министарства  надлежног за науку, у претходних 10 година (Табела 9.5). Од 19 наставника, за планиран број од 7 (седам) студената, Установа има потребан и довољан број ментора за СП ДС ИТ.
9.4 Број наставника oдговара потребама програма у складу са стандардима. Од укупно 19 наставника који учествују на СП ДС ИТ, у радном односу са пуним радним временом је 12 наставника. Више од половине од укупног броја наставника који учествују у извођењу наставе на СП ДС ИТ ангажовани су са пуним радним односом (Табела 9.1). Од укупног броја потребних ментора (пет), троје је у радном односу са радним односом у Установи од 100%.
Табела 9.1. Листа наставника ангажованих са пуним радним временом на реализацији докторских студија
Табела 9.2. Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко-истраживачке пројекте
Табела 9.3. Компетентност наставника
Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године
Табела 9.5. Ментори

Евиденција:

Прилог 9.1 – Критеријуми за избор наставника,
Прилог 9.2 – Одлука надлежног органа о именовању ментора,
Прилог 9.3 – Књига наставника ангажованих на програму докторских студија,
Прилози 9.3.х – Подаци о радном односу наставника (Прилог 9.3.1, Прилог 9.3.2...),
Прилог 9.4 – Књига наставника ангажованих на програму докторских студија који могу да буду ментори.