Стандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског програма и броју студената који се уписује.

10.1 Установа има план и буџет, усвојен Програм научно-истраживачког рада за период 2015-2018. године (Прилог 10.1).
10.2 Реализацијом различитих видова пројеката (домаћих, међународних, директно са привредом) самостално и у сарадњи са другим високошколским установама, акредитованим научним установама и међународним организацијама, Установа обезбеђује потребна средства за реализацију ДС ИТ и научно-истраживачки рад.
10.3 Установа обезбеђује студентима коришћење опреме или приступ опреми која је потребна за научно-истраживачки рад, која је у поседу ове високошколске установе, а што се документује листом опреме (Табела 10.1).
10.4 Такође, приступ опреми је обезбеђен и на основу уговора о сарадњи са другим установама (следи око 20 Прилога 10.2).
10.5 Установа обезбеђује коришћење библиотечког фонда из својих или других извора (књиге, монографије, студије, зборници радова, научни часописи и друга периодична издања) у обиму потребном за реализацију програма ДС. Осим тога, студенти ДС имају приступ базама података које су неопходне за израду докторских дисертација и за научноистраживачки рад (Прилог 10.3, Прилог 10.4).
10.6 За извођење СП обезбеђен је одговарајући простор за извођење наставе, одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад и опрема базирана на савременим информационо-комуникационим технологијама. Установа има врло развијену информациону мрежу, којом су повезани сви кабинети, рачунарске учионице, Рачунски центар, са сталним приступом академској мрежи Србије и 72 чворишта за излаз на Интернет и KoBSON. Установа је повезана са свим битним научним базама у земљи, тако да је омогућен приступ релевантној научној и стручној литератури. Библиотека Установе је део конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (KoBSON) и сви електронски часописи и базе доступне на KoBSON-овом веб сајту http://kobson.nb.rs/servisi.124.html доступни су студентима ДС. На одговарајућем простору (Табела 10.2) врло добро су опремљене лабораторије за реализацију плана и програма, у којима се може успешно обављати СИР. Одлуком Наставно-научног већа 23.02.2016. године формирана је посебна Лабораторија за рачунарске и информационе технологије.

Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду
Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад

Евиденција:

Прилог 10.1 - План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада  
Прилог 10.2 - Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама
Прилог 10.3 - Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима  
Прилог 10.4 – Анкета о библиотечком пословању