Стандард 11: Контрола квалитета    

За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

11.1 Факултет техничких наука је дефинисао систем, стратегију, стандарде, поступке и одговарајуће документе који обухватају област контроле квалитета, провере, оцене и предузимање мера за обезбеђење/ унапређење и управљање квалитетом образовног процеса: курикулума, наставе, научно-истраживачког рада доктораната и наставника, издавања наставних публикација и унапређења научноистраживачке опреме (Прилози 11.1 до 11.9 – Акциони план за спровођење стратегије квалитета).
11.2 Контрола квалитета је подржана актима Установе: Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Установи, Стратегијом за обезбеђење квалитета (Прилог 11.4), Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада, Правилником о уџбеницима, Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу (Прилог 11.3) итд. Документ "Стратегија обезбеђења квалитета Техничког факултета у Чачку" (Прилог 11.4), усвојио је Савет факултета 25. јуна 2008. године, а иновиран је током 2013. године (одлука Савета бр. 770/5 од 8. маја 2013). На основу стратегије обезбеђења квалитета редовно је спровођена контрола квалитета путем самовредновања Факултета и његових студијских програма и то 2010. године, потом 2013 (Прилог 11.1), а и 2016. године су отпочете планске активности самовредновања. Устнова ће својим актима и убудуће обезбђивати праћење квалитета докторских дисертација, као и спречавање плагијаризма.
11.3 Поступак самовредновања обавља се у интервалима од највише три године одређеним   Правилником о самовредновању, а према планираним временским периодима (дефинисаним стандардима и подзаконским актима). Тиме су створене ваљане претпоставке за укључивање у процес акредитације. Након отпочињања реализације СП ДС ИТ, Факултет/Установа ће редовно и систематично спроводити контролу квалитета путем самовредновања и интерном провером квалитета и предузимати мере за унапређење квалитета у свим сегментима и према свим захтеваима стандарда. Контрола квалитета СП обавиће се у унапред одређеним временским интервалима у складу са законом и у роковима предвиђеним актуелним Акционим планом.
11.4 У контроли квалитета студијског програма ДС ИТ, након његовог отпочињања, биће обезбеђена активна улога студената ДС и њихова оцена квалитета. Правилником о самовредновању и оцени квалитета Факултета/Установе регулисано је и формирање Комисије за контролу квалитета, у чијем саставу су и студенти, Табела 11.1 (Прилог 11.2, Прилог 11.7).

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму

Евиденција:

Прилог 11.1 – Извештај о самовредновању
Прилог 11.2 – Одлука о формирању Комисије за квалитет СП ДС ИТ
Прилог 11.3 – Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у КГ
Прилог 11.4 – Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 11.5 – Правилник о уџбеницима и другим наставним публикацијама на Факултету
Прилог 11.6 – Политика обезбеђења квалитета