Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 500 речи):

Интегрисане академске студије ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА треба да оспособе студенте за професионално ангажовање у настави техничких и информатичких предмета у основној и средњој школи, за професионално деловање у различитим пословним системима у пружању техничко-информатичке и образовне подршке, као и за обављање сложених организационих и истраживачких послова.

Интегрисане академске студије технике и информатике се изводе током пет година. Укупан број ЕСПБ бодова које студент треба да оствари је 300. Студент који заврши овај студијски програм стиче назив: Мастер професор технике и информатике.

С обзиром да су подручја техничких наука и информационих технологија веома разуђена, а систем педагошких дисциплина формативних за професионално деловање наставника и других стручњака ангажованих у систему васпитања и образовања веома развијен, то је овај профил заснован на нужној интеграцији великог броја дисциплина како по моделу интердисциплинарног повезивања, тако и по моделу мултидисциплинарног изграђивања нових подручја.

Овај студијски програм је допуњени, модификовани и унапређени студијски програм који је акредитован 2009. године и од тада се реализује на Факултету техничких наука у Чачку.

Усклађен је са позитивном европском универзитетском праксом и са европским стандардима наставничке професије у овом подручју, и модернизован с циљем повећања ефикасности студирања.

Интегрисане академске студије технике и информатике организоване су тако да, поред општеобразовних дисциплина и фундаменталних наука у функцији професије, обухватају два базична подручја – широко подручје технике (машинство, електротехника, технологије) и подручје информатике, рачунарства и информационих технологија. Студијски програм у структури садржи 34 обавезна предмета, 13 изборних блокова и 3 блока стручне праксе. Студент остварује минимално 32 ЕСПБ из психолошко-педагошко-методичких области и реализује школску праксу (12 ЕСПБ), чиме обезбеђује све предуслове за наставничко образовање. Поједини предмети су заједнички са другим студијским програмима на Факултету техничких наука у Чачку.

Упис студената се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Факултет техничких наука у Чачку.

Основна знања и вештине студент стиче кроз интерактивну наставу, лабораторијски рад, самостално учење, практичан рад у будућем реалном радном окружењу, студијски истраживачки рад и менторски рад.

Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе. Успешности студената доприноси и врло добра опремљеност Факултета техничких наука за реализацију овог студијског програма.

Студент стиче диплому ако у року предвиђеном Законом положи све испите прописане студијским програмом интегрисаних академских студија технике и информатике и уради и одбрани Мастер рад, те оствари 300 ЕСПБ. Мастер рад се ради из једног од предмета предвиђеног програмом за који се студeнт определио. Вредност мастер рада са СИР-ом је 24 ЕСПБ (6 - СИР са теоријским основама завршног рада и 18 - мастер рад). Осим дипломе, студенту се издаје и Додатак дипломи.

Студент који је започео академске студије из области техничких, информатичких  и природних наука по акредитованом програму академских студија на неком другом факултету, или на другим студијским програмима Факултета техничких наука, може да се упише на одговарајућу годину студија на студијском програму Техника и информатика на ФТН према посебној одлуци.

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Евиденција:

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) - Прилог 1.1

www.ftn.kg.ac.rs