Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Опис (највише 500 речи):

Сврха студијског програма интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА јесте висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских, стручних и истраживачких послова у области техничког и информатичког васпитања и образовања, послова у другим делатностима у различитим пословним системима у оквиру послова техничко-информатичке подршке и послова целоживотног образовања, као и послова развоја система васпитања и образовања. Примарна сврха овог студијског програма јесте да образује студенте за радно место наставника техничко-информатичког подручја у основним и средњим школама, организатора и реализатора образовних и наставних активности у другим институцијама система васпитања и образовања и организацијама и пословним системима у оквиру стручног усавршавања запослених, као и да их оспособи за теоријски и истраживачки рад у области технике и информатике.

Студијски програм обезбеђује наставничко образовање дефинисано Законом о основама система образовања и васпитања Републике Србије (Члан 8.), одговарајућим документима OECD-а, Европске комисије, европских организација за образовање наставника (тенденција ка петогодишњим интегрисаним наставничким студијама), стандардима професионалног деловања наставника усвојеним на нивоу Републике Србије, стратегијом професионализације наставничке професије итд. Усклађен је са европским документима и документима Републике Србије који одређују стратегију развоја основног и средњег стручног образовања у склопу којих делују наставници овог подручја.

Интегрисане академске студије технике и информатике примарно су усмерене на образовање наставника (професора) и засноване на проучавању техничких, информатичких и педагошких дисциплина формативних за ову професионалну делатност, а секундарно су усмерене ка образовању кадрова за рад у различитим пословним системима у склопу пружања техничко-информатичке и педагошке подршке развоју кадрова и сл.

Интегрисане академске студије технике и информатике у оквиру којих се образују будући мастер професори прате (а) потребе система васпитања и образовања у Србији, (б) стандарде образовања, (в) друштвене потребе и значај васпитно-образовног рада за развој једног друштва и постављање темеља нових области технолошког развоја, и (г) дефицитарност наставничких профила на нивоу Републике посебно изражену у појединим регионима.

Завршене интегрисане (основне и мастер) академске студије технике и информатике треба да омогуће студентима- будућим наставницима реализацију наставничке професије у области техничко-технолошког васпитања и образовања ученика основних и средњих школа обухватајући различите производне и информационе технологије.

Интегрисане академске студије технике и информатике треба да обезбеде да стручњаци овог профила – мастер професори раде:

· у основној и средњој школи у настави техничких и информатичких предмета (прописано у правилницима о врсти образовања наставника у школама Министарства просвете), као техничко-информатичка подршка настави, и администратори информационих система и база података;

· у производним и другим пословним системима на пословима образовања и подршке развоју кадрова техничко-информатичке подршке; у агенцијама и службама за развој кадрова;

· у другим институцијама школског система у секторима за истраживање и развој система васпитања и образовања и наставе посебних подручја.

Такође су ове студије усмерене ка оснаживању стваралаштва у овом подручју, али и оспособљавању за целоживотно учење, посебно због интензивног развоја техничко-технолошког и информатичког подручја, који је основни садржај студијског програма, и истовремено основно поље деловања Факултета техничких наука као високошколске институције.

Евиденција:

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) – Прилог 1.1

www.ftn.kg.ac.rs

Додатни докази о сврси студијског програма на основу статуса мастер професора технике и информатике у систему васпитања и образовања Републике Србије

· Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. Гласник РС – Просветни гласник“ бр. 11/2012: члан 3, став 13/31 и 33)

http://www.unijasprs.org.rs/images/stories/images2011file/PRAVILNIK%20O%20VRSTI%20I%20TEPENU%20STRU%C4%8CNE%20SPREME%20NASTAVNIKA%20IZ%202012.pdf

· Правилни о степену и врсти образовања наставника који изводе васпитно-образовни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. Гласник РС – Просветни гласник“ бр. 11/2012, члан 2, став 11/73 и 80)

http://www.unijasprs.org.rs/images/stories/images2011file/nova%20dokumenta/PRAVILNIK%20o%20vrsti%20stru%C4%8Dne%20%20spreme%20za%20nastavnike%20za%20izborne%20predmete%202012.pdf

· Правилник о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника,стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник“ бр. 9/13 од 17. 6. 2013. године,

http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/podzakonski-propisi/obrazovanje-i-vaspitanje/160-strucne-skole/869-pravilnik-o-izmenama-i-dopunama-pravilnika-o-vrsti-strucne-spreme-nastavnika-strucnih-saradnika-i-pomocnih-nastavnika-u-strucnim-skolama-prosvetni-glasnik-br-9-13-od-17-06-2013-godine

· Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (Службени гласник – Просветни гласник, бр. 15/13 од

http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/podzakonski-propisi/obrazovanje-i-vaspitanje/161-gimnazije/933-pravilnik-o-stepenu-i-vrsti-obrazovanja-nastavnika-strucnih-saradnika-i-pomocnih-nastavnika-u-gimnaziji-sluzbeni-glasnik-prosvetni-glasnik-broj-15-13