Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Опис (највише 500 речи):

Интегрисане академске студије ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА, предвиђеним садржајима и методама рада, треба да обезбеде:

 • образовање наставника компетентног за трансфер знања из области технике и информатике (компетенције за наставну област, предмет и методику наставе), за поучавање, подршку развоју личности ученика и комуникацију и сарадњу;
 • овладавање системима концепата и теорија о технолошким системима, производњи, техници, информатици и информационим технологијама;
 • овладавање системима концепата и теорија о настави и педагошком деловању у традиционалном и електронски подржаном образовном окружењу;
 • стицање академских вештина и метода за њихово даље усавршавање и развој;
 • развој самосталности, аналитичког и критичког приступа у решавању педагошких и техничко-технолошких проблема;
 • развој стваралачких способности и вештина за спровођење различитих процедура развоја техничко-технолошког образовног подручја, али и техничко-технолошког подручја у ваншколским условима;
 • образовање и оспособљавање стручњака за рад у динамичном педагошком процесу: оспособљавање за планирање наставног и васпитно-образовног рада, препознавање и решавање проблема, евалуацију и унапређивање процеса,
 • образовање и оспособљавање стручњака за истраживачки  рад у посебним техничко-технолошким подручјима и за трансфер ових сазнања у одговарајућа образовна подручја;
 • обезбеђивање квалитетног наставничког кадра за трансфер техничко-технолошко-информатичких сазнања у наставни процес и тиме повећавање техничко-технолошких компетенција ученика, а као крајњи циљ и повећање техничко-технолошке и информатичке писмености и компетенција свих грађана;
 • оспособљавање студената за даље самообразовање и истраживање;
 • стицање професионалних компетенција и развој метода за њихово даље усавршавање као основе професионалног и/или научног развоја.

Посматрано из угла потреба система васпитања и образовања у Србији, циљ овог студијског програма је развој наставника-професионалца компетентног да врши трансфер техничко-технолошких и информатичких знања, дa раним радом са децом усмерава њихову техничку и информатичку писменост и професионални развој, а тиме делује на подизање нивоа техничко-технолошког подручја рада у држави.

Посебни циљеви овог студијског програма одређени су друштвеним контекстом и стратегијом развоја нашег друштва као друштва знања и континуираног доживотног учења.

Евиденција:

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) - Прилог 1.1

www.ftn.kg.ac.rs