Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи):

Савладавањем студијског програма интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА студент стиче академски назив мастер професор технике и информатике и професионалне компетенције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности.

Опште компетенције:

· систематизована знања о основним подручјима професионалног деловања;

· способности и вештине критичког осмишљавања, интеграције практичних и теоријских основа и истраживања проблема у радним процесима;

· вештине ефикасне социјалне интеракције и систем тимских компетенција;

· оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;

· спремност примене начела професионалне етике.

Предметно-специфичне компетенције:

· систем сложених теоријских и практичних знања и разумевање техничког и информатичког подручја: познавање производних процеса и технолошких система; знања, способности и вештине тумачења социјалних, етичких и еколошких ефеката управљања у техничко-технолошком подручју, и ефеката човековог рада у индустријским системима; коришћење софтверских апликација за израду докумената; програмирање у процедуралном и објектно-оријентисаном програмском окружењу; израда мултимедијалних садржаја, мањих база података, Интернет web страна;

· вештине планирања и управљања процесима учења;

· оспособљеност за развој, иновирање и примену савремених метода и облика учења и поучавања;

· оспособљеност за примену и развој иновација у техничком и информатичком подручју и професионалном деловању; вештине унапређивања радног окружења и рада;

· вештине интеграције сазнања различитих дисциплина и оспособљеност за коришћење теоријских знања за интерпретирање наставе и техничког и информатичког образовања.

Опис исхода учења (највише 200 речи):

Општи исходи су усклађени са Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја, као и са степеном развијености техничког и информатичког подручја у оквиру различитих технологија. СП ИАС ТИ омогућава да студент завршетком студија:

· познаје систем, принципе, циљеве, исходе и стандарде образовања и васпитања;

· прилагођава наставни процес и педагошке активности карактеристикама ученика;

· формира и критички анализира систем сложених теоријских и практичних фактографских, концептуалних, процедуралних и метакогнитивних знања и вештина у области технике и информатике: приказује и објашњава производне процесе и технолошке системе, тумачи социјалне и еколошке ефекте управљања у техничко-технолошком подручју, као и ефекте човековог рада у индустријским системима; ова знања систематично уређује и преноси ученицима;

· користи различите софтверске апликације; познаје процедуралне и објектно-оријентисане програмске језике, самостално креира софтверска решења и уме да поучава ученике како да програмирају у њима; креира и употребљава мултимедијалне садржаје; креира и одржава мање базе података и  веб странице и поучава ученике у томе;

· истражује проблеме у наставном процесу и препознаје истраживачке проблеме у различитим технолошким системима и радним процесима које представља ученицима;

· креативно примењује једноставне технике и производне и информационе технологије у наставном процесу и раду са ученицима;

· усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању;

· планира и управља процесима наставе и учења подстичући функционалне стилове и стратегије учења, програмира садржаје наставе и наставни рад;

· планира и управља процесима поучавања и учења одраслих полазника;

· разуме и планира социјалну интеракцију у наставним и ваннаставним активностима и користи технике успешне комуникације, укључујући и могућности ИКТ;

· интердисциплинарно приступа анализи проблема (наставе и/или технике и информатике укљученим у наставу) и њиховом решавању,

· користи један страни језик за унапређивање знања у предметној области и педагошким подручјима;

· прати и евалуира наставни процес и наставни рад, способан је за саморефлексију.

Евиденција :

Додатак дипломе - Прилог 4.1.