Стандард 5: Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Опис (највише 500 речи):

Курикулум интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА задовољава све постављене циљеве. Студијски програм се реализује у трајању од 10 семестара и носи 300 ЕСПБ. Годишње студенти остварују 60 ЕСПБ.

Студије су организоване по семестрима. У сваком семестру се реализује најмање 20 часова активне наставе седмично. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима.

Студијски програм садржи 48 предмета: 32 обавезна, 13 изборних блокова и 3 праксе. Обавезни предмети носе 190 ЕСПБ, изборни 74 ЕСПБ. Изборност на студијском програму је 30.66 %.

Сваки предмет курикулума садржи назив и тип предмета, семестар, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај, препоручену литературу, методе реализације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студената, начин провере знања, начин оцењивања (Књига предмета).

Студент завршава студије израдом мастер рада који се састоји из теоријско-методолошке припреме неопходне за продубљено разумевање области из које се мастер рад ради и израде самог рада. Пре одбране рада кандидат полаже теоријско-методолошке основе код ментора, што вреди 6 ЕСПБ. Коначна оцена мастер рада се изводи на основу реализованих задатака у оквиру теоријских основа и оцене израде и одбране самог рада. Одбрана масте рада вреди 18 ЕСПБ.

Структура студијског програма ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА садржи:

1. 16,0 % академско-опште-образовних,

2. 21,7 % теоријско-методолошких,

3. 34,3 % научно-стручних и

4. 28,0 % стручно-апликативних предмета.

Студијски програм Техника и информатика прилагођен је захтевима професионалног деловања наставника у основним и средњим школама и правилницима о врсти и степену образовања за предмете Техничко и информатичко образовање, Информатика и рачунарство, Рачунарство и информатика, као и посебним информатичким дисциплинама у средњим школама. Студент након завршених студија остварује 32 ЕСПБ из 5 предмета из психолошко-педагошко-методичких дисциплина и 12 ЕСПБ из стручне праксе, што је више од захтеваних 30 ЕСПБ из ових дисциплина, и више од захтеваних 6 ЕСПБ стручне праксе у васпитно-образовној институцији, за рад у школи. Избором појединих предмета у изборним блоковима 1. и 11. може да оствари још 12 ЕСПБ из ових области (укупно 44 ЕСПБ из психолошко-педагошко-методичких дисциплина).

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Табела 5.2 Спецификација  предмета

Табела 5.3 Студијски програм: Листа изборних предмета

Табела 5.4. Студијски програм: Академско-општеобразовни предмети  

Табела 5.5. Студијски програм: Теоријско - методолошки предмети  

Табела 5.6. Студијски програм: Научни, односно уметничко-стручни предмети

Табела 5.7. Студијски програм: Стручно-апликативни предмети

Евиденција:

Распоред часова - Прилог 5.1,

Књига предмета (у штампаној или електронској форми на сајту институције) - Прилог 5.2