Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Студијски програм ИАС ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА је развијен на основу истраживања сличних студијских програма на европским и америчким универзитетима, у складу је са актуелним настојањима образовне заједнице у Србији да унапреди наставничко образовање, а у претходном периоду реализације потврђиван је и компарацијом са сличним програмима..

У образовним системима Европе и северноамеричких земаља постоје студије из ове области под различитим називима, као нпр.  Technologie und Didaktik der Technik и Technical education (Немачка), Technology Education (САД), Физика и техника са информатиком и Информатика и техника (Хрватска), Industrial Technology Education (Турска), Design and Technology (Велика Британија), Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky (Чешка) и сл. У САД постоји преко 50 универзитета на којима се може стећи Technology Education Degree: http://www.iteaconnect.org/Resources/institutionalmembers.htm. У Немачкој се Berufspadagogik изучава на 28 инситуција http://www.studieren-studium.com/studium/Berufsp%25C3%25A4dagogik

СП ИАС ТИ је усаглашен:

а) Са Политиком образовања наставника у Европи: документи Европске Комисије, Teacher Education Policy in Europe Network, Association of Teacher Education in Europe, EACEA P9 Euridyce (Indicators on Initial Teacher Education) – Прилог 6.4.

б) Са захтевима и принципима припреме наставника за предметну наставу техничко-технолошког образовања: и у Европи, и у САД постоје бројне институције које се баве унапређењем квалитета образовања у предметном подручју, као што су The World Council of Associations for Technology Education's (http://www.wocate.org/index.html ), International Technology Education Association (http://www.iteaconnect.org/ ), Association for Career and Technical Educators (http://www.acteonline.org/ ), Unesco-Unevoc international centre for technical and vocational education and training (http://www.unevoc.unesco.org/snippet.php ), The Design and Technology Association (http://www.data.org.uk/ )

в) По сврси, циљевима и исходима, компетенцијама свршених студената, као и по структури и садржају са студијским програмима који се изводе на следећим европским универзитетима – Прилози 6.1, 6.2, 6.3 :

§ Настава технике и рачунарства (први и други степен студија) - Универзитет у Марибору, Slovenija, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, http://tehnika.fnm.uni-mb.si/

§ Информатика и рачунарство (први и други степен студија) - Свеучилиште у Сплиту, Хрватска, Prirodoslovno-matematički fakultet, http://www.pmfst.hr/

§ Педагогија технике и професионалног деловања (први и други степен)- Универзитет у Штутгарту, Немачка – Universität Stuttgart, http://www.uni-stuttgart.de/studieren/angebot/index.html

§ Педагогија технике и професионалног деловања - Технички универзитет у Минхену, Немачка – Technische Universitat Munchen, http://www.edu.tum.de/en/about-us/

§ Образовање наставника предметне наставе – Универзитет у Хелсинкију, Финска, University of Helsinki – Department of Teacher Education – Subject Teacher Education, http://www.helsinki.fi/teachereducation/education/subjectteacher/index.html

г) Са студијским програмима који се изводе у ваневропском образовном простору:

§ Master of teaching in Elementary and Secondary education program MT, Canada, University of Toronto, OISE – Ontario Institute for Studies in Education http://www.oise.utoronto.ca/mt/index.html

§ Teachers collegues in Australia, http://www.australian-universities.com/schools/teaching/

Евиденција:

Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен –Прилог 6.1,2,3,

Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама-Прилог 6.4, 6.5