Стандард 7: Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

Опис (највише 500 речи):

Факултет техничких наука у Чачку уписује студенте на студијски програм интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА имајући у виду друштвене потребе (процена потреба за овим занимањем на основу података Тржишта рада и предвиђених потреба школа) и постојеће ресурсе високошколске установе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности.

На одобрени студијски програм могу се уписати кандидати након завршеног четворогодишњег средњошколског образовања, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета техничких наука и Правилником о упису студената Факултета техничких наука. Конкурс за упис студената објављује се према одлуци Универзитета у Крагујевцу и Министарства просвете Републике Србије, а најмање 5 месеци пре почетка школске године.

Редослед кандидата за упис у прву годину студија дефинисан је успехом постигнутим у средњој школи и успехом потигнутим на пријемном испиту. Врста знања и способности које се проверавају на пријемном испиту одговара карактеру студијског програма и објављује се у конкурсу. Програм пријемног испита је доступан заинтересованим кандидатима у штампаној публикацији и на сајту Факултета техничких наука. Начин бодовања, рангирање кандидата, дефинисани су у Правилнику о упису студената.

Број студената за упис на студијски програм интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА усклађен је са кадровским и просторним захтевима и техничко-технолошким могућностима Факултета техничких наука, као и потребама Републике Србије. Предвиђен је упис 30 студента на студијски програм, на свакој години студија.

Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања и датумима одржавања пријемних испита доступни су на Web страници Факултета техничких наука http://www.ftn.kg.ac.rs/upis.

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм

Табела 7.2 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години

Евиденција:

Конкурс за упис студената - Прилог 7.1,

Решење о именовању комисије за пријем студената - Прилог 7.2,

Услови уписа студената (Правилник о упису студената) - Прилог 7.3