Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним  квалификацијама.

Опис (највише 200 речи):

Наставници и сарадници који су ангажовани на студијском програму интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА представљају компетентан кадар из ове области. За реализацију студијског програма интегрисаних академских студија Техника и информатика ангажован је 31 наставник (27 са пуним радним временом, 3 са делом радног времена и 1 у допунском радном односу) од чега 15 у звању редовног професора, 6 у звању ванредног професора, 8 доцената, и 2 наставникa страног језика, што задовољава услове стандарда. Такође је ангажовано и 25 сарадника (24 са пуним радним временом и 1 са делом радног времена) са пуним радним временом. За реализацију студијског програма ангажовано је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. Сви наставници имају најмање пет референци из уже научне области из које изводе наставу.

Листа наставника на студијском програму, као и сви релевантни подаци о њиховим компетенцијама и предметима за које су задужени, јавно су доступни у виду Књиге наставника и на личним страницама наставника и сарадника на сајту Факултета.

Избор наставника на Факултету техничких наука у Чачку врши се према Изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, а сарадника према Правилнику о избору наставника и сарадника Факултета техничких наука у Чачку, а чији је садржај усклађен са Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању (2010), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких наука.

Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму
Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Евиденција:

Фотокопије радних књижица, или уговора у раду наставног особља (ако је затражена акредитација само студијског програма) - Прилог 9.1

Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом – Прилог 9.1a (ако је затражена акредитација само студијског програма),

Правилник о избору наставника (ако је затражена акредитација само студијског програма) - Прилог 9.2

Књига наставника (са подацима специфицираним на идентичан начин као у табелама из стандарда, ако се не прилажу табеле) - Прилог 9.3

Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције) - Прилог 9.4