Стандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Опис (највише 100 речи):

За извођење студијског програма ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА обезбеђени су људски, просторни, технички и библиотечки ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. Бруто простор по студенту износи 2,03 m2.

Факултет користи површину од 5414,08 m2. Библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2. Библиотечки фонд обухвата  23911 библиотечких јединица. За реализацију студијског програма се користе амфитеатар, учионице и слушаонице, лабораторије и рачунарске учионице укупне површине 2392,29 м2 са 1443 радних места.

У настави се користи 111 рачунара са приступом интернету. Факултет поседује 60 лаптоп рачунара и 20 пројектора.

Предмети су покривени потребном литературом доступном у библиотеци, као и електронским материјалима доступним преко Web портала и система Moodle.

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму:

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма

Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму

Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји)

Евиденција:

Књига инвентара - Прилог 10.1

Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. Прилог 10.2