Стандард 11: Контрола квалитета

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Опис (највише 500 речи):

Контрола квалитета студијског програма је предвиђена стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација. Контрола квалитета је регулисана Политиком обезбеђења квалитета, Стратегијом за обезбеђење квалитета, Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада и Правилником о уџбеницима и другим наставним публикацијама.

Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању. Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање.

У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета, Комисије за самовредновање и у оквиру посебних активности Студентског парламента.

Табела 11.1 Листа чланова комисије за контролу квалитета

Евиденција:

Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 11.1

Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета - Прилог 11.2

Правилник о уџбеницима - Прилог 11.3

Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет – Прилог 11.4