Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 500 речи)

Мастер академске студије Инжењерски менаџмент на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, трају једну годину и обим студија изражен ЕСПБ бодовима износи 60 ЕСПБ. Академски назив који се стиче је Мастер инжењер менаџмента.

Овај мастер студијски програм је природан и логичан наставак основних академских студија Инжењерског менаџмента који се реализује на Факултету техничких наука у Чачку.

Услови за упис студената на студијски програм другог нивоа Инжењерски менаџмент су завршене основне академске студије са 240 ЕСПБ  и положен пријемни испит, дефинисани Правилником о упису на Факултет (Прилог 7-3).

Студијски програм уско је повезан са савременим научним сазнањима у области Инжењерског менаџмента. На основу анализе наставних планова у области инжењерског менаџмента, пре свега, високошколских установа Западне Европе, САД, те вишегодишњег искуства Факултета техничких наука у Чачку у образовању индустријских менаџера (на нивоу дипломских студија, специјалистичких и магистарских студија и одбрањених докторских дисертација из области индустријског менаџмента) и експертске процене потребних знања менаџера у индустријским предузећима у контексту рада и развоја, дефинисана су знања која менаџери на највишем и средњем нивоу треба да поседују.

Студијским програмом су прописани изборни и обавезни  предмети. Опредељењем за изборне предмете студенти задовољавају лична интересовања из подручја за које су се определили. Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети једносеместрални. Сваки предмет носи одговарајући број ЕСПБ, који су на нивоу студијског програма углавном равномерно распоређени по предметима, при чему један бод одговара приближно 30 часова активности студента.

Настава се изводи на класичан начин, путем предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом метода "ex cathedra" и "case". Методом "ex cathedra" се реализује део аудиторних вежби, а остали део се реализује методом "case" и обухвата студију случајева кроз израду практичних семинарских радова, пројеката студената из оквира садржаја наставних предмета у предузећу. Део наставног процеса посвећен је стручним посетама производним, услужни предузећима и другим организацијама.  Посебна пажња се поклања индивидуалном раду са студентима у виду менторског рада и консултација.

Стечено знање и вештине студената завршених мастер академских студија, би требало да обезбеди потребан степен стручности за развој и примену знања у пракси, у великим предузећима и организацијама. Након завршених студија студенти овог студијског програма били би формирани стручњаци који би својим знањем, кроз стечене организационе, управљачке, теоријске и практичне способности развијали и унапређивали инжењерски менаџмент и самим тим допринели развоју привреде и напредовању и имплементацији најразличитијих индустријских програма. 

Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1 – www.ftn.kg.ac.rs