Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Опис (највише 500 речи)

Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент је образовање студената за професију мастер инжењер  менаџмента у складу са потребама друштва. Студијски програм Инжењерски менаџмент конципиран је тако да је обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Усмереност на тржиште постаје данас најзначајнији чинилац осигурања егзистенције предузећа. Ради опстанка предузећа на турбулентном светском тржишту потребно је стално прилагођавање у складу са глобалним трендовима: висок квалитет производа и услуга, скраћење времена трајања производног циклуса и  скраћење времена испоруке, снижење цена и повећање конкурентности производа и производње. У циљу задовољавања наведених захтева потребно је перманентно уводити стручњаке који имају савремена знања и занимања, односно организовати интердисциплинарне инжењерске студије. Напуштањем традиционалних хијерархијских, функционално оријентисаних великих предузећа, појавом нових форми организационих структура расту захтеви за стручњацима ширег образовања, који би поред стручног знања морали имати флексибилност и креативност, мотивацију, кооперативност, способност за тимски рад. Поред стручне компетенције инжењер будућности треба да има методичке, рачунарске и социјалне компетенције. Процеси глобализације, даљи развој и преструктуирање индустрије, подржани динамичким напретком информатичке технологије проузрокује потребу за стручњацима из области инжењерског менаџмента, са посебно израженом техничко-технолошком и информатичком едукативном основом, уз адекватну укомпонованост психосоциолошких и економских садржаја. Из наведених разлога се извлаче основни елементи друштвене оправданости и корисности студијског програма Инжењерски менаџмент и његове перспективе.

Овај студијски програм треба да омогући студентима сврсисходно повезивање техничких знања са економским критеријумима успешности, ефикасним коришћењем свих расположивих ресурса и стално унапређење квалитета свих пословних процеса како би их оспособили за преузмање  руководеће позиције у пракси. На тај начин унапредили би научно управљање, знања, способности и вештине кандидата за решавање сложених управљачких проблема и његову примену у савременим условима.

У том ширем контексту, скроман, али вредан, у одређеном смислу пионирски, подухват је остварен у формализовању процеса високошколског образовања из области индустријског менаџмента на Факултету који званично отпочиње 1998. године. Процес образовања кадрова из области индустријског менаџмента на факултету остварен је на свим нивоима студија од основних дипломских, последипломских (специјалистичких и магистарских) студија, као и одбраном докторских дисертација из области индустријског менаџмента, чиме је заокружен читав образовни процес.

Факултет техничких наука у Чачку има изразите компаративне предности за образовање овог профила у односу на остале факултете у окружењу с обзиром на  расположива базична знања и актуелне образовне профиле, пре свега, политехничке дисциплине, информационе технологије, рачунарско инжењерство, те расположиву наставничку структуру, као и расположиви учионички простор и савремене лабораторије. Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент је потпуно у складу са концептом, задацима и циљевима Факултета техничких наука у Чачку и интересима друштва.

Према информацијама Technische Universität Berlin (www.tu-berlin.de), на којем се овакав студијски програм одржава већ 60 година главна подручја делатности инжењера индустријског менаџмента су: организација и пројектовање предузећа, системска анализа и обрада података, економика материјала, обрада и производња, истраживање и развој, менаџмент итд. С друге стране, стручњаци овог профила неопходни су у транзицији Србије. Према информацијама немачког (www.vdi.de) и америчког друштва инжењера (www.asme.com) инжењери и дипломирани инжењери менаџмента се највише траже и плаћају у индустријским предузећима ових земаља, односно не налазе се на списку незапослених. С обзиром да је ово један од студијских програма са најдужом традицијом из области индустријског менаџмента на високошколским установама у Србији, кораком даље у образовању и усавршавању инжењера менаџмента отворили би перспективе за запошљавање мастер инжењера менаџмента у горе наведеним подручјима делатности како у нашим индустријским тако и у услужним предузећима.

Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1 - www.ftn.kg.ac.rs