Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Опис (највише 500 речи)

Циљ студијског програма мастер академских студија, Инжењерски менаџмент је постизање компетенција и академских вештина за област инжењерског менаџмента,

Исход процеса учења је проширивање и продубљивање знања која су студенти стекли на основним студијама, као и оспособљавање студената за трајно усвајање нових знања и технологија, потребних за решавање проблема из најсложенијих подручја инжењерског менаџмента. Осим тога, студирањем се развијају и менаџерске вештине, затим способности структурног и креативног размишљања које води делотворној методологији рада и развоја организације, способност самосталног и тимског рада, као и способности доношења пословних одлука на свим нивоима одлучивања.

По завршетку мастер академских студија студент би требао стећи општа теоријска и практична знања потребна за успешно обављање послова у области инжењерског менаџмента.

Циљеви студијског програма Инжењерски менаџмент су:

· оспособити студенте за самосталан рад у пракси, развити способност студената за самостално обављање најодговорнијих пословних активности.

· образовати студенте  и оспособити за ефикасно управљање, организовање, вођење и контролу у предузећима и другим организацијама у сагласности са окружењем

· оспособити студенте на нивоу  разумевања и на  нивоу знања за спровођење научно стручног рада познавањем политичког, економског, социјалног, правног и културног окружења у оквиру којег послују предузећа у земљи и свету.

· оспособити студенте за системски прилаз проучавању теоријских и практичних аспеката креације, имплементације, трансфера и примене савремених техничко-технолошких, информационих и економских решења

· оспособити студенте за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тог знања заснованог изучавању и примени савремних тековина науке и технологије у практично свим основним и граничним областима.

· оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у предузећу, уз коришћење одговарајућих аналитичких метода и техника.

· оспособити студенте за примену нових метода планирања, организовања, вођења и контроле у пословним процесима и системима, као и вредновање њихове примене итд.

·

Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1 - www.ftn.kg.ac.rs