Стандард 5: Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Опис (највише 300 речи)

Курикулум студијског програма Инжењерски менаџмент креиран је тако да задовољи постављене циљеве. Обим студија изражен ЕСПБ бодовима износи 60 ЕСПБ. Курикулум студијског програма Инжењерски менаџмент чини 17 предмета, 5 обавезних предмета и 12 изборних предмета, распоређених у 3 изборна блока. Изборна настава на студијском програму чини 35% укупног броја ЕСПБ, којом студенти задовољавају своје сопствене склоности из подручја за које су се определили.

Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети једносеместрални, равномерно распоређени у 2 семестра. Сваки предмет носи одговарајући број ЕСПБ, који су на нивоу студијског програма углавном равномерно распоређени по предметима, при чему један бод одговара приближно 30 часова активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима.

Студијским програмом предвиђена је Стручна пракса, као саставни део курикулума, у обиму од 4 часа недељно, односно 60 часова, у оквиру трећег семестра, која се реализује у одговарајућим научноистраживачким установама, у организацијама за обављање иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, у привредним друштвима и јавним установама.

Мастер рад на Студијском програму Инжењерски менаџмент, реализује се у последњем другом семестру. Реализацији мастер рада претходи савладавање студијског истраживачког рада у обиму од 20 часова недељно.

У курикулуму је дат опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Табела 5. 1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија

Табела 5.2. Спецификација  предмета

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму

Евиденција:

Распоред часова-Прилог 5.1,

Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)-Прилог 5.2,

Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе - Прилог 5.3