Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Опис (не више од 300 речи)

Студијски програм инжењерског менаџмента уско је повезан са савременим научним сазнањима у подручјима техничких и природних наука, области економије и менаџмента. Сва потребна знања и вештине засноване су на савременим научним сазнањима у оквиру овог подручја.

Да би се осигурала компатабилност приликом концептирања предложеног студијског програма из области менаџмента на Катедри за индустријски менаџмент Факултета техничких наука у Чачку са одговарајућим студијама менаџмента реномираних европских универзитета, извршена је анализа структуре студијских програма менаџмента европских универзитета, груписањем предмета у области. Наставни предмети су груписани у следеће области: менаџмент, организација, информатика, технологија, људски ресурси... Може се закључити да је процентуална заступљеност предмета значајније изражена у области менаџмента (око 30%), технологије (око 20%), економије (око 20%), организације (око 10%), људских ресурса (око 10%), итд. Следећи овакву структуру, а у циљу постизања компатибилности студијских програма, уочена искуства анализираних европских универзитета уграђена су у концепт студијског програма Инжењерски менаџмент који се предлаже.

Као референтни карактеристични студијски програми који највише одговарају наведеној структура могу се издвојити:

Universiteit Gent – Belgium, Faculty of Economics and Business Administration

Master of Business Engineering - Main Subject: Operations Management

http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2007/EN/FACULTY/EB/MABA/FMBUSA/INDEX.HTM

Coventry University M.Sc. Engineering and Management

http://www.mastersportal.eu/studies/40566/engineering-and-management.html#tab:contents

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences M.Eng. Master's Degree Programme in Industrial Management

http://www.mastersportal.eu/studies/9168/masters-degree-programme-in-industrial-management.html#tab:contents

http://www.metropolia.fi/en/degree-programmes/ict/industrial-management-meng-tuition-in-english/

http://www.metropolia.fi/en/apply/studies-adult-education-technology/industrial-management-meng/

Студијски програм Инжењерски менаџмент је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно специфичним стандардима за акредитацију.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Евиденција: Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен –Прилог 6.1, Прилог 6.2, Прилог 6.3,

Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама-Прилог 6.4