Стандард 7: Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

Опис (највише 500 речи)

Услови за упис студената на студијски програм другог нивоа Инжењерски менаџмент су завршене основне студије са 240 ЕСПБ  и положен пријемни испит, дефинисани Правилником о упису на Факултет (Прилог 7-3).

Факултет техничких наука у Чачку уписује студенте на студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент имајући у виду друштвене потребе (процена потреба за овим занимањем на основу података Тржишта рада и предвиђених у индустријским педузећима) и постојеће ресурсе високошколске установе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности.

На одобрене студијски програм могу се уписати кандидати након завршених основних академских студија, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и Правилником о студирању Факултета техничких наука.

Конкурс за упис студената објављује се према одлуци Универзитета у Крагујевцу и Министарства просвете Републике Србије, а најмање 4 месеца пре почетка школске године.

Број студената за упис на мастер академске студије је усклађен са кадровским, (42 наставника и 32 сарадника са пуним радним временом на Факултету) просторним захтевима (5414,075 m2) и техничко технолошким могућностима.

Редослед кандидата за упис дефинисан је резултатима потигнутим на пријемном испиту. Врста знања и способности које се проверавају на пријемном испиту одговара карактеру студијског програма и објављује се у Конкурсу. Програм пријемног испита је доступан заинтересованим кандидатима у штампаној публикацији и на сајту Факултета техничких наука. Начин бодовања, рангирање кандидата, дефинисани су у Правилнику о студирању студија.

Број студената студената за упис на студијски програм Инжењерски менаџмент – мастер студије усклађен је са могућностима Факултета техничких наука и потребама Републике Србије. Предвиђен је упис 32 студената на студијски програм.

Поред Правилника о студирању на Факултету се примењују Поступци за обезбеђење квалитета у циљу обезбеђења успешног студирања.

Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања, датумима одржавања пријемних испита, као и бесплатне збирке задатака за пријемни испит доступни су на Web страници Факултета техничких наука  www.ftn.kg.ac.rs.  

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм

Табела 7.2 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години

Евиденција:

Конкурс за упис студената-Прилог 7.1,

Решење о именовању комисије за пријем студената -Прилог 7.2,

Услови уписа студената (Правилник о упису студената)-Прилог 7.3