Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним  квалификацијама.

Опис (највише 200 речи)

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама. На реализацији студијског програма мастер академских студија Инжењерски менаџмент ангажовано је 13 наставника (13 са пуним радним временом), од чега 7 у звању редовног професора, 3 у звању ванредног професора, 3 доцента, као и 10 сарадника.

Наставници и сарадници поседују научно-стручне квалификације које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења, што се може видети у Kњизи наставника у овом елаборату.

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму

Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму

Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму

 

Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Евиденција:

Копије радних књижица наставног особља - Прилог 9.1 (ако је затражена акредитација само студијског програма),

Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом – Прилог 9.1a (ако је затражена акредитација само студијског програма),  - нема ангажованих наставника са других установа

Правилник о избору наставника – Прилог 9.2 (ако је затражена акредитација само студијског програма),

Књига наставника (са подацима специфицираним на идентичан начин као у табелама из стандарда, ако се не прилажу табеле) - Прилог 9.5 ,

Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)-Прилог 9.4. www.ftn.kg.ac.rs