Стандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Опис (не више од 100 речи)

За извођење студијског програма мастер академских студија Инжењерски менаџмент обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Факултет техничких наука поседује укупну површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 23911 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. За реализацију студијског програма се користе амфитеатар, учионице и слушаонице, лабораторије и рачунарске учионице укупне површине 2392,29 м2 са 1443 места. У наставном процесу се непосредно користи 107 рачунара са приступом интернету и 20 пројектора. Факултет поседује и 153 рачунара намењених посебним активностима студената, као и раду запослених.

Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским  учионицама, класичним путем, путем мултимедијалних презетација, интерактивно, преко радионица и др, што је омогућено применом савремених презентацијских средстава и  коришћењем савремне лабораторијске опреме.

Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко Web портала факултета.

Библиотека има електронски каталог COBISS.TFC, који се налази у склопу библиотечко-информативног система COBISS.SR, а према уговору о пуноправном чланству библиотеке у BIS COBISS.SR потписаном између Факултета техничких наука и Народне библотеке Србије (Уговор 470/10, од 21. 04. 2004. године)

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму:

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма

Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму

Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји

Евиденција: Извод из Књиге инвентара-Прилог 10.1,

Анкетни лист о библиотечком пословању –  Прилог 10.1а

Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.-Прилог-10.2