Стандард 11: Контрола квалитета    

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Опис (највише 100 речи)

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација.

Контрола квалитета је дефинисана Политиком квалитета Факултета техничких наука (Прилог 11-2а), а регулисана Стратегијом за обезбеђење квалитета (Прилог11-2б), Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада (Прилог 11-1а), и Правилником о уџбеницима (Прилог 11-3).

Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању.

Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета и Комисија за самовредновање.

У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета (Табела 11-1), Комисије за самовредновање, и у оквиру посебних активности Студентског парламента.

Табела 11. 1 Листа чланова комисије за контролу квалитета

Евиденција:

Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 11.1,

Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета– Прилог 11.2 - a

Стратегијa за обезбеђење квалитета – Прилог 11.2 - b

Правилник о уџбеницима-Прилог 11.3

Извод из Статута установе којим се регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет – Прилог 11.4