Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 500 речи):

Мастер академске студије Информационе технологије на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, трају једну годину и обим студија изражен ЕСПБ бодовима износи 60 ЕСПБ. Академски назив који се стиче је мастер инжењер информационих технологија.

Студијски програм се реализује кроз изборне модуле:

М1. Информационе технологије – инжењер,

М2. Информационе технологије – професор / ИТ у образовању.

            Оваква структура мастер студијског програма је природан и логичан наставак четворогодишњих основних академских студија информационе технологије који се реализује на Факултету техничких наука у Чачку.

            Део наставе на ова два модула има заједничке изборне предмете. Студијским програмом су прописани изборни и обавезни предмети. Опредељењем за изборне предмете студенти задовољавају лична интересовања из подручја за које су заинтересовани.

Модул М1

- креиран је као наставак четворогодишњих ОАС на овом Факултету,

- садржи два обавезна предмета, четири изборна и стручну ИТ праксу,

- кроз обавезне и изборне предмете продубљују се и проширују специфична знања са ОАС из:

            *** обавезних области софтверског инжењеринга: управљања ИТ пројектима обезбеђења и управљања квалитетом софтвера, ка изборној могућности напредног веб програмирања),

            *** изборних предмета: интелигентни системи, заштита рачунарских система, савремени комуникациони системи и других релевантних области инжењеринга.

Модул М2

- креиран је као наставак четворогодишњих ОАС ИТ (модул 1), на овом Факултету,

- садржи предмете који омогућавају да студент стекне законске предуслове са наставничким компетенцијама за рад у школи (члан 8 Сл. Гл. 92/2009 РС, Прилог 1.2), и то:

            *** из области психолошко-педагошко-методичких дисциплина, најмаље 30 ЕСПБ,

            *** у делу стручне праксе у школи, најмање 6 ЕСПБ;

- са дефинисаним одговарајућим бројем математичких предмета,

- заснован је на нужној интеграцији великог броја дисциплина, како интердисциплинарним повезивањем, тако и мултидисциплинарним изграђивањем нових подручја,

- кроз изборне предмете из подручја ИТ проширује знања из интелигентних система, статистичких софтвера, заштите рачунарских система, савремених ИТ и система, веб програмирања и других релевантних ИТ-области.

            У додатку дипломе се уписује одговарајућа компетентност, а зависно од изборног модула и остварених законских и подзаконских предуслова:

            М1: прописан минимум у областима ИТ и софтверског инжењеринга,

            М2: укључујући захтеве за минимумима прописаним законским и подзаконским актима о основама система образовања и васпитања.

            Основна знања и вештине студент стиче кроз интерактивну наставу, лабораторијски рад, е-учење, самостално учење, студијски истраживачки рад, менторски рад, практичан рад у будућем реалном радном окружењу – пословним или наставним и школским условима.

            Успешност студената континуирано се прати током наставе. Успешности студената доприноси и врло добра опремљеност Факултета техничких наука.

            Студент стиче диплому ако у року предвиђеном Законом о високом образовању положи све испите прописане студијским програмом мастер студија информационе технологије и уради и одбрани мастер рад, те тако оствари 60 ЕСПБ. Мастер рад се ради из једног од предмета за који се студент определио. Вредност мастер рада на модулу М1 је 15 ЕСПБ, а на модулу М2 износи 8 ЕСПБ. Осим дипломе, студенту се издаје и Додатак дипломи са назначеним компетенцијама модула.

Евиденција: Публикација – Прилог 1.1 www.ftn.kg.ac.rs

Прилог 1.2 Закон_о_основама_система_образовања_и_васпитања