Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Опис (највише 500 речи):

Сврха мастер студијског програма Информационе технологије је висококвалитетно образовање студената за обављање стручних и академских послова за занимање мастер инжењер информационих технологија у складу са савременим растућим потребама и циљевима: Факултета, стандарда квалитета образовног система у Србији и захтевима за интеграцију у европски образовни систем. Свршени студенти биће компетентни, научно-стручно оријентисани, способни за укључење у различите сегменте ИТ у: - индустрији, привреди и бизнису (М1), - образовању (М2).

Убрзано иновирање ИТ ставља у први план иновирање знања, па се и у овом СП на томе посебно инсистира кроз континуирано иновирање садржаја курикулума, знања и оспособљавања за даљи рад. Мастер инжењери допринеће развоју у области ИТ. Потврда и унапређење знања и способности са основних студија по подобластима ИТ, подразумева развој аналитичких и способности оптималног коришћења савремених технологија, пројектовање и имплементацију ИТ-решења. Студенти ће упознати/ користити методе научно-истраживачког рада, биће укључивани у реалне истраживачке задатке кроз студијски истраживачки рад и израду мастер рада.

Кроз специјализоване курсеве, према међународним критеријумима, као и према националним законским актима, студент треба да овлада компетенцијама М1/М2:

М1) Информационе технологије

1) управљање квалитетом софтвера, управљање ИТ пројектима,

2) напредно веб програмирање,

3) кроз изборне предмете у складу са интересовањима студената: савремене ИТ и системи, интелигентни системи, статистички софтвери, заштита рачунарских система, савремени комуникациони системи итд.

М2) Информационе технологије - ИТ у образовању/ професор

1) психолошко-педагошке-методичке дисциплине: педагогија, докимологија, образовна технологија, ИТ у образовању, алати и технологије за е-учење, методика информатике...,

2) подобласти ИТ: савремене ИТ и системи, интелигентни системи, заштита рачунарских система, напредно веб програмирање итд,

3) математички предмети: у обиму неопходног прописаног минимума,

4) стручна пракса у школи (захтеван минимум).

Успешност у школовању мастер инжењера ИТ, огледа се у њиховој способности за интеграцију набројаних предметних дисциплина, као и интеграцију теорије и праксе у решавању конкретних проблема.  Школовање студената на модулу М2 је има сврху оспособљавања студената - будућих наставника за успешно обављање послова наставника предметне наставе у области ИТ, као и за обављање посебних академских и истраживачких послова како у оквиру система васпитања и образовања, тако и у интердисциплинарном подручју методике као научне дисциплине, а у складу са законским и подзаконским одредбама. Кроз самосталан истраживачки рад и израду мастер рада (чију област, тему и ментора бира кандидат - од предмета предвиђеног програмом за који се студeнт определио), а који се јавно брани, студентима се пружа могућност да стечена знања примене на решавање конкретног проблема.  Напред дефинисана сврха студијског програма је заснована на деценијској традицији Факултета у школовању професора, инжењера, магистара и доктора наука сличног профила, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије.

Сврха СП иде у корак са циљевима и трендовима у ИТ сектору (према подацима Привредне коморе Србије: http://www.pks.rs, послује око 2.000 ИТ-компанија са сталном тенденцијом пораста, где је извоз софтвера рапидно растао и 2012. године премашио 200 милиона евра). Србија је у току 2013. усвојила Стратегију развоја ИТ индустрије, која доноси низ подстицаја за улагања, пореске олакшице за ИТ-компаније, стимулацију извоза софтвера, као и бесповратна средства за осниваче, што доприноси популаризацији и повећању кадрова у овом сектору.

Евиденција: Публикација установе
Прилог 1.1 www.ftn.kg.ac.rs