Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Опис (највише 500 речи):

Циљеви студијског програма мастер академских студија Информационе технологије, са модулима М1 и М2, представљају надградњу циљева дефинисаних студијским програмом истог назива, са основних академских студија на овом Факултету. Циљеви су фокусирани ка образовању високо компетентних мастер инжењера информационих технологија. Компетентност се огледа у поседовању неопходних знања и интелектуалних вештина у мултидисциплинарном контексту ИМТ студија, за рад у ИТ пословном (М1) и образовном сектору (М2), на основама претходних четворогодишњих основних академских студија, као и за наставак школовања на докторским студијама. Овај ниво студија подразумева уже стручну специјализацију, која се стиче избором скупа предмета из ширег изборног подручја, што поред нових сазнања, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије у ИТ сектору.

Похађањем једног од два креирана студијска модула, неки од најважнијих општих циљева за које студент треба да се оспособи у „својој“ области су:

· стицање професионалних компетенција из области ИТ и развој метода за њихово даље усавршавање;

· анализа проблема, синтеза и предлог могућих решења у разним подручјима ИТ (у стандардизованим подобластима ИТ – 12 класификованих подобласти, Прилог 3.1);

· стицање академских вештина уз коришћење постојећих и развој нових алата у области ИТ;

· оспособљавање за надградњу знања стеченог на ОАС: конфигурисање, креирање, одржавање софтверских система, апликација и интерфејса за интеграцију са другим системима, областима и подобластима стваралаштва;

· стицање теоретско-методолошких и стручних основа за управљање процесима из области пословних стандардизованих подручја развоја и примена ИТ;

· развијање свести о потреби перманентног образовања, тимског и истраживачког рада.

Поред напред наведених, дефинишу се и специфични циљеви за поједине модуле:

М1, мастер инжењери на овом студијском модулу треба да се оспособе за:

- практичан иновативан рад и решавање сложених проблема у области пројектовања и имплементације софтверских апликација, управљање квалитетом софтвера,

- као и управљање сложеним ИТ пројектима,

- усмеравање према сопственом интересовању и потребама будуће праксе, а уз релативно широк избор предмета (на платформи основних академских четворогодишњих студија за дипломираног инжењера информационих технологија);

М2, на овом студијском модулу студенти треба да достигну све законски прописае цињеве као предуслове „професуре“, односно ИТ у образовању (надграђујући своје компетенције стечене на основним академским четворогодишњим студијама):

- да се оспособе за повећање техничко-технолошке, студијско-истраживачке, организационе и информатичке писмености, као и за овладавање сложеним системом знања о учењу и поучавању у традиционалном и електронски подржаном образовном окружењу, карактеристичном за ИТ;  

- познавање система образовања и васпитања, принципа организовања и евалуације,

- стицање стручне праксе и професионалних наставничких педагошко-психолошко-методичких компетенција и развој метода за њихово даље усавршавање и изграђивање професионалног наставничког идентитета.

Посебни циљеви овог студијског програма одређени су:

- напретком и развојним променама у ИТ индустрији,

- друштвеним контекстом законодавства (Сл. гласник 72/2009 Републике Србије, Закон о основама система образовања и васпитања Републике Србије, члан 8),

- обавезама које проистичу из националних СРПС и међународних ISO/IEC стандарда, као и

- стратегијом развоја нашег друштва као друштва знања и континуираног иновирања знања.

Евиденција: Публикација установе   – Прилог 1.1 www.ftn.kg.ac.rs

Прилог 3.1 Стандардизоване области информационих технологија