Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи):

Савладавањем SP мастер студија IT студент стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности модула М1/М2.

M1) ИТ

Опште компетенције:

1. формирање способности и вештина стручно-научног и критичког приступа истраживању и решавања проблема у ИТ;

2. вештине писања стручних и научних радова у ИТ;

3. тимске компетенције и вештине коришћења постојећих и креирања нових алата у ИТ;

4. оспособљеност за континуирано иновирање знања у ИТ.

Предметно-специфичне компетенције:

1. вештине планирања и управљања процесима и системима у ИТ;

2. оспособљеност за пројектовање, развој и примену софтверских алата;

3. стицање вештина из напредног програмирања и заштите рачунарских система;

4. оспособљеност за примену савремених метода анализе, обраде и претраживања података на интернету.

М2) ИТ – професор/ ИТ у образовању

Опште компетенције:

1. систематизована знања о образовним процесима и савременим ИТ;

2. способности и вештине критичког осмишљавања, интеграције практичних и теоријских основа и истраживања ИТ у процесима наставе;

3. оспособљеност за континуирано образовање и интердисциплинарни приступ ИТ;

4. спремност примене начела професионалне етике.

Предметно-специфичне компетенције:

1. систем сложених ИТ-знања о педагошким процесима за управљање учењем;

2. оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода и облика Е-учења;

3. вештине методичког приступа различитим областима ИТ.

Евиденција:

Додатак дипломе Модул М1 - Прилог 4.1 а.

Додатак дипломе Модул М2 - Прилог 4.1 б.