Стандард 5: Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Опис (највише 300 речи):

Курикулум студијског програма мастер академских студија Информационе технологије реализује се у трајању од једне године. Обим студија изражен ЕСПБ бодовима износи 60 ЕСПБ. Студијски програм се састоји од два модула: Информационе технологије (М1) и професор/ ИТ у образовању (М2).

Курикулум студијског модула Информационе технологије садржи  два обавезна предмета, четири изборна и блок стручне ИТ-праксе.

Курикулум студијског модула М2 садржи пет изборних предмета, два изборна методичка практикума и блок стручне праксе у школи.

Значајан је проценат изборне наставе (укупног броја ЕСПБ) за оба модула. Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети једносеместрални, распоређени у два семестра. Сваки предмет носи одговарајући број ЕСПБ, који су на нивоу студијског модула углавном равномерно распоређени по предметима. На оба студијска модула сви изборни предмети имају по 6 ЕСПБ.

Студијским модулом предвиђена је Стручна пракса ИТ за модул М1, односно Стручна пракса у школи за модул М2 као обавезни предмет у другом семестру, у обиму од четири часа недељно, односно 45 сати најмање. Код модула М1 пракса се реализује у одговарајућим научноистраживачким установама, у организацијама за израду и одржавање софтверских производа, у привредним друштвима и јавним установама, односно у школама (за модул М2).

Да би се приступило изради Мастер рада, у другом семестру се обавља Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада који обухвата 16 часова за модул М1, односно 12 часова за модул М2. Мастер рад на студијским модулима реализује се у другом семестру.

У приложеним табеларним приказима курикулума дат је опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, компетенцијама, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Табела 5.1а Распоред предмета по семестрима и годинама студија М1

Табела 5.1б Распоред предмета по семестрима и годинама студија М2

Табела 5.2 Спецификација  предмета – Књига предмета

Табела 5.3а Студијски програм: Листа изборних предмета М1

Табела 5.3б Студијски програм: Листа изборних предмета М2