Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Опис (не више од 300 речи):

            Студијски програм дипломских (мастер) академских студија за ИТ усклађен је са савременим светским токовима и трендовима ИТ у одговарајућем образовно-научном пољу ИМТ студија и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама. Документација о усклађености модула М1 са базичним препорукама ACM&IEEE курикулума (уз надградњу ОАС-ИТ на Факултету), дата је у Прилогу 6.4.1.

            Поред наведених усклађености, као и усклађености са препорукама и захтевима стандарда за акреди­тацију, овај СП мастер за ИТ је посебно упоредив у оквиру европског образовног простора, са студијским програмима студија истог, односно сличног трајања, као што су:

За модул M1

  1. University of Stirling (UK), Прилог 6.1/2/3 М1, [1], http://www.stir.ac.uk/postgraduate/programme-information/prospectus/computing-science-and-mathematics/information-technology/,
  2. International Hellenic University (GR) (1,5 година, Прилог 6.1/2/3 М1, [2]), http://www.tech.ihu.edu.gr/index.php/courses/mastersmscs/msc-in-information-and-communication-technology-ict-systems.html,
  3. Linaeus University, http://lnu.se/education/programmes/NADA1?l=en&ec_vt=English,
  4. Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike, modul računarstvo i informatika (BiH), Прилог 6.1/2/3 М1, [3].

За модул M2

1. Comenius University Bratislava Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
http://www.fmph.uniba.sk   (2 године, Прилог 6.1/2/3 М2, [4]),

2. Универзитет у Сплиту, дипломски студијски програм Информатика http://www.pmfst.hr/opis_kolegija/Informatika-D.pdf  (2 године, Прилог 6.1/2/3 М2, [5]),

3. Универзитет у Бечу, Факултет за информатику, Master programme Didactic for Informatics https://tiss.tuwien.ac.at/curriculum/public/curriculum.xhtml?windowId=9fe&key=56898 (2 год, Прилог 6.1/2/3 М2, [6]).

            СП мастер ИТ усаглашен је са савременим научним токовима и стањем струке у области ИТ и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, посебно у оквиру европског образовног простора.

            Приликом креирања овог студијског програма пошло се од добре праксе универзитета у Европи и њихових већ креираних студијских програма по стандардима Болоњског процеса. Већи број СП за ИТ у Европи је са структуром основних и мастер студија 3+2.

            Ипак, Факултет се определио за модел студија 4+1 због уједначености програма и могућности мобилности студената у оквиру Србије, с обзиром на то да су у Србији већ акредитовани програми студија у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу са структуром основних и мастер студија 4+1.

Евиденција:

Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен – Прилог 6.1/6.2/6.3 М1, као и Прилог 6.1/6.2/6.3 М2.

Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским и светским институцијама – Прилог 6.4.1/2...