Стандард 7: Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

Опис (највише 500 речи)

         

Услови за упис студената на студијски програм другог нивоа Информационе технологије су завршене основне студије са 240 ЕСПБ и  (евентуално и по потреби) положен пријемни испит и/или квалификациони испит, дефинисани Правилником о упису на Факултет (Прилог 7-3).

          Факултет техничких наука у Чачку уписује студенте на студијски програм мастер академских студија Информационе технологије имајући у виду друштвене потребе (процена потреба за овим занимањем на основу података Тржишта рада) и постојеће ресурсе високошколске установе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности.

          На одобрени студијски програм могу се уписати кандидати након завршених основних академских студија, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и Правилником о студирању Факултета техничких наука.

          Специфичности уписа на модул М2 односе се на одредбе Законских и подзаконских аката по питању стицања компетенција професора у области ИТ, односно „информатичара“. По том питању прати се :

- број „информатичких“ предмета, односно предмета у ИТ на основним студијама,

- број ЕСПБ из области педагошко – психолошко – методичких предмета,

- број ЕСПБ према предусловима за школску праксу,

- број математичких предмета итд.

          Конкурс за упис студената објављује се према одлуци Универзитета у Крагујевцу и Министарства просвете Републике Србије, а најмање четири месеца пре почетка школске године.

          Број студената за упис на мастер академске студије је усклађен са кадровским (бројем наставника и сарадника са пуним радним временом на Факултету, према Стандарду 9) просторним захтевима (5414,075 m2) и техничко технолошким могућностима.

          Редослед кандидата за упис дефинисан је је успехом постигнутим на претходним студијама и резултатима постигнутим на пријемном испиту. Врста знања и способности које се проверавају на пријемном испиту одговара карактеру студијског програма и објављује се у Конкурсу. Програм пријемног испита је доступан заинтересованим кандидатима на сајту ФТН. Начин бодовања, рангирање кандидата, дефинисани су у одговарајућем Правилнику о правилима  студија.

          Број студената за упис на студијски програм мастер академске студије – Информационе технологије усклађен је са могућностима Факултета техничких наука и потребама Републике Србије. Предвиђен је упис по 32 студената на студијски програм, на свакој години студија.

          Поред Правилника о студирању на Факултету се примењују поступци за обезбеђење квалитета у циљу обезбеђења успешног студирања.

          Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања, датумима евентуалних одржавања квалификационих испита, као и евентуалној потреби пријемног испита, доступни су на Web страници Факултета техничких наука www.ftn.kg.ac.rs (као према Прилогу 7.3).

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм (нема уписаних)

Табела 7.2 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години (нема уписаних студената, јер је овај СП нов)

Евиденција:

Конкурс за упис студената - Прилог 7.1,

Решење о именовању комисије за пријем студената - Прилог 7.2,

Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - Прилог 7.3