Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.

Опис (највише 500 речи):

На Факултету техничких наука у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, квартално према динамици испитних рокова и семестрално.

Поступци праћења успеха студената, као и начини корективног деловања дефинисани су:

- Правилником о полагању испита и оцењивању на испиту,

- Правилником о правилима студија на основним и мастер академским студијама,

- Акционим планом за спровођење стратегије (за обезбеђење квалитета и управљање квалитетом), предвиђеним у Статегији обезбеђења квалитета (Извештај о самовредновању, прилог 1.3),

- стандардима и поступцима за обезбеђење и унапређење квалитета Факултета (Извештај о самовредновању, прилог 2.1). 

Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура које су детаљно презентиране у Статуту Факултета и Правилнику о полагању испита и оцењивању.

Резултати успеха студената се анализирају на Наставно научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.

Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. Број ЕСПБ бодова за сваки предмет одређује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методоло­гије Факултета за све студијске програме.

Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се конти­нуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студнет може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспи­тних обавеза је 30, а максималан 70.

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин оства­ривања бодова (Табела 8.1). Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (преди­спитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета (Табела 5.2), а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.

Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе. Успешности студената доприноси и врло добра опремљеност Факултета за реализацију наставе на овом студијском програму.

Укупан успех студента на предмету:

- изражава квалитет стечених знања и вештина,

- изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан - изузетан),

- изражава квалитет стечених знања и вештина.

Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова (Табела 8.1).

Табела 8.1/(м1) Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту – а) за модул М1) – Инжењер ИТ

Табела 8.1/(м2) Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту – б) модул М2) – ИТ у образовању/ Инф/ Проф.

Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму (овај СП је нов и изостају статистички подаци из претходног периода)