Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним  квалификацијама.

Опис (највише 200 речи):

            У периоду креирања СП ИТ (крај новембра 2013), на Факултету техничких наука у Чачку, пресек стања наставног особља чини 111 наставника и сарадника у свим звањима и свим врстама радног односа, од којих:

- 19 редовних професора,

- 13 ванредних професора,

- 12 доцената (од којих 9 са 100% радног односа),

- 27 наставника у различитим звањима (са допунским радним временом),

- 2 наставника страног језика (Енглески) као и

- 35 асистената (32 са 100%, двоје са 50%, један са 30% радног односа) и још

- 3 сарадника са 33% радног односа.

За реализацију овог студијског програма (мастер ИТ) обезбеђено је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама.

          На реализацији студијског програма мастер академских студија Информационе технологије ангажовано је:

- 16 наставника (девет са пуним радним временом, петоро у допунском радном односу и двојица са дељеним радним односом), од чега:

   *** 7 у звању редовног професора,

   *** 5 у звању ванредног професора,

   *** 4 доцента,

   - 15 сарадника.

          Наставници и сарадници поседују научно стручне квалификације које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења, што се може видети у тзв. Kњизи наставника у овом елаборату.

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави - Књига наставника

Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму

Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму

Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај о параметрима студијског програма

Евиденција:

Фотокопије радних књижица, или уговора у раду наставног особља - Прилог 9.1 (ако је затражена акредитација само студијског програма),

Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом – Прилог 9.1a (ако је затражена акредитација само студијског програма),  

Правилник о избору наставника – Прилог 9.2 (ако је затражена акредитација само студијског програма),

Књига наставника (са подацима специфицираним на идентичан начин као у табелама из стандарда, ако се не прилажу табеле) - Прилог 9.3

Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције) – Прилог 9.4.