Стандард 12: Студије на даљину

Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма.

Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и свако образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако  наставни садржај, подржан расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају уобичајеног начина реализације студијског програма.

Опис (не више од 300 речи):

Студијски програм мастер информационе технологије није предвиђен као он-лајн програм.

Настава одређеног броја предмета на студијском програму мастер информационих технологија изводиће се у комбинованом (блендид) режиму, који подразумева коришћење Система за електронско учење. Систем је заснован на Moodle-софтверу отвореног кода и доступан је на адреси http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle.

Регистровани корисници Система за електронско учење могу приступати различитим ресурсима (према досадашњим искуствима са Факултета, још од 21. марта 2005. године):

- електронским материјалима (презентацијама, документима),

- тестовима знања.

Такође, на располагању су савремени видови комуникације:

- форум,

- чет итд.

Садржаји на Систему су организовани под одговарајућим катедрама, односно нивоу студија:

- основне академске студије,

- мастер студије.

Збирно, на овом Moodlе систему је у школској 2012/13. години достигнут троцифрен број курсева. Већина заступљених курсева налази се у оквиру организационе целине Катедре за информационе технологије.

Такође, на располагању су могућности и разне врсте статистичких анализа коришћења ресурса од стране регистрованих корисника. Ове статистичке анализе омогућују унапређивање садржаја, према захтевима и предлозима корисника - студената...

Moodle-софтвер је отвореног кода, што омогућује:

* драгоцену основу за документацију наставних активности,

* надградњу и повезивање са осталим захтевима за обезбеђење квалитета,

* практичну примену и примере представљања реализације захтева међународних ISO/IEC стандарда у области Е-учења (организованих према међународној и националној класификацији стандарда као ICS = 35.240.99),

* унапређење до управљања квалитетом „комбинованих“ студија, на путу ка студијама на даљину...

Прилог 12.1: Елементи система за електронско учење

Прилог 12.2: Инфраструктура хипермедијалне лабораторије за учење на даљину