Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

Мастер академске студије ПРЕДМЕТНА НАСТАВА имају циљ да оспособе дипломиране или мастер инжењере и менаџере за обављање сложених наставничких улога у средњем образовању, као и за обављање сложених организационих и истраживачких послова у различитим сферама образовања.

МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА се изводе током једне године. Укупан број ЕСПБ је

60. Студент који заврши овај студијски програм стиче назив: МАСТЕР ПРОФЕСОР СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА – области претходно завршених основних или мастер студија (на пример: мастер професор стручних предмета – електротехничко и рачунарско инжењерство).

С обзиром на то да је, с једне стране, систем педагошких дисциплина формативних за професионално деловање наставника и других стручњака ангажованих у систему васпитања и образовања, веома развијен, а поље техничко-технолошких наука и ИМТ подручје веома разуђено, то је профил Мастер професор стручних предмета заснован на нужној интеграцији великог броја дисциплина. Овај СП је усклађен са позитивном европском универзитетском праксом и европским стандардима.

Студијски програм МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА базира се на традицији Факултета техничких наука у Чачку који је 1975. године и основан као високошколска институција у Србији за школовање професора електротехнике, професора машинства и професора техничког образовања, на савременим достигнућима наука о образовању и професионалном развоју наставника које су истраживачке дисциплине наставника и сарадника на Факултету техничких наука.

МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА обухвата два базична подручја – широко подручје наука о образовању и посебна подручја техничко-технолошких области (електротехничко и рачунарско инжењерство, машинско инжењерство, инжењерски менаџмент и индустријско инжењерства), ИМТ области (информацине технологије, мехатроника, предузетништво) и двопредметних студија (техника и информатика).

Студијски програм садржи 3 обавезна предмета (16 ЕСПБ), 5 изборних блокова (44 предмета, 25 ЕСПБ), 2 блока стручне школске праксе (7 ЕСПБ) и СИР и мастер рад (12 ЕСПБ). Обавезни предмети су Психологија, Педагогија и Методика наставе.

Три изборна блока у првом семестру (укупно 11 предмета) намењена су развијању наставничких компетенција препознатљивих у наставниковом васпитно-образовном раду и општим улогама наставника (педпагошке компетенције, комуникационе компетенције). Два изборна блока у другом семестру (6 посебних методика у четвртом изборном блоку и 27 методичких практикума у петом изборном блоку) намењена су развоју посебних програмских – методичких компетенција. Студент бира предмете у методичким изборним блоковима на основу претходно завршених студија, а према условима означеним у табелама спецификације предмета.

 Студент остварује 60 ЕСПБ из психолошких, педагошких и методичкиц дисциплина.

Сви предмети су из области психолошких, педагошких и методичких дисциплина формативних за професионално оспособљавање наставника. Психолошке и педагошке дисциплине су заступљене у првом семестру (обим 27 ЕСПБ), а методичке у другом  семестру (обим 16 ЕСПБ). Стручна пракса се реализује у оба семестра (3+4 ЕСПБ).

Студент на крају студија припрема мастер рад из одговарајућег методичког подручја, укључујући могућност израде рада у оквиру свих предмета студијског програма које је полагао (СИР и мастер рад – обим 12 ЕСПБ), чиме обезбеђује предуслове за наставничко звање. Избор подручја израде мастер рада заснива се на претходно завршеним основним или мастер академски академским студијама.


Поједини предмети су заједнички са другим студијским програмима на Факултету техничких наука у Чачку.

Упис студената који су у претходном образовању стекли одговарајућа звања из поља техничко-технолошких наука, ИМТ и двопредметних студија, области менаџмент и бизнис, као и одговарајућих области по претходним прописима универзитетског образовања и остварили 240 ЕСПБ или 300 ЕСПБ из ових области повезано, врши се према Правилнику о упису, а на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Факултет техничких наука у Чачку.

Основна знања и вештине студент стиче кроз интерактивну наставу, лабораторијски рад, самостално учење, студијски истраживачки рад, менторски рад, практичан рад у будућем реалном радном окружењу – наставним и школским условима.

Успешност студената континуирано се прати током наставе. Успешности студената доприноси и врло добра опремљеност Факултета техничких наука у Чачку за реализацију наставе на овом студијском програму.

Студент стиче диплому ако у року предвиђеном Законом о високом образовању положи све испите прописане студијским програмом МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА и  уради и одбрани мастер рад, те тако оствари 60 ЕСПБ. Осим дипломе, студенту се издаје и Додатак дипломи.

У складу са критеријумима уписа и условима за поједине предмете, а према одлуци о признавању предмета које је положио на другом факултету или студијском програму, на овај студијски програм могу да пређу студенти који су започели мастер академске студије из области из које су завршили претходне студије, а припадају наведеним пољима.

Планирана је редовна и систематична контрола квалитета студијског програма путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Евиденција:

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) –

Прилог 1.1 http://www.ftn.kg.ac.rs