Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Сврха студијског програма МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА који припада области ИМТ и двопредметних студија (техничко-технолошко поље и друштвено-хуманистичко поље) јесте висококвалитетно образовање студената-будућих наставника, који ће стећи академски назив мастер професор стручних предмета (област претходних студија) за успешно обављање послова наставника предметне наставе у области за коју су се образовали у оквиру ОАС, односно ОАС+МАС студија.

Овим студијским програмом образују се студенти за радно место:

· наставника у средњим школама, за предмете у области техничко-технолошких наставних дисциплина, наставе менаџмента и предузетништва, информатике, информационих технологија и рачунарства, као и сродних области, као и у основним школама;

· организатора и реализатора образовних и наставних активности у (а) другим институцијама система васпитања и образовања, али и у (б) организацијама и пословним системима у оквиру стручног усавршавања запослених;

· истраживача у школском и наставном окружењу, али и у посебним истраживачким институцијама.

Посебна намена студијског програма ових мастер академских студија је оснаживање школског система, а посебно средњег стручног образовања у Србији.

Ове студије су усклађене са европским и српским документима који одређују стратегију развоја подручја образовања у склопу којих делује мастер професор. Студије  прате потребе система васпитања и образовања у Србији, стандарде образовања и стандарде професионалног деловања наставника1, законске акте, друштвене потребе и значај васпитно- образовног рада за развој једног друштва и постављање темеља нових области технолошког развоја. Студијски програм обезбеђује други ниво наставничког образовања дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања (члан 8), одговарајућим документима ОЕЦД-а, Европске комисије, европских организација за образовање наставника2, документима Радне групе за усклађивање образовања наставника у оквиру Отвореног метода координације итд. Једна од намена овог студијског програма је превазилажење дефицитарности наставничких профила на нивоу Републике посебно изражене у појединим регионима, као и повећање мотивације за рад у настави.

МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА усмерене су на образовање наставника и стручњака  за развој образовног процеса, али и стручњака компетентних за образовање и развој кадрова у контексту доживотног учења. Место у институцијама школског система зависи од области претходно завршених студија и педагошко-психолошко-методичких компетенција које стичу на овом студијском програму.

Сврха ових студија је оснаживање стваралачких потенцијала наставника и оспособљавање за континуирано доживотно учење, иновирање програмских знања (посебно у оквиру методичких практикума) и методичко интегрисање у наставни процес, како због сложених захтева наставничке професије, тако и због интензивног развоја савремене технике и технологије о којој треба да поучавају ученика.

Евиденција: Публикација установе Прилог 1.1 http://www.ftn.kg.ac.rs

1 Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја, доступно на http://www.zuov.gov.rs/m-cpr-novosti/132-standardi-kompetencija

2 Association for Teacher Education in Europe, http://www.atee1.org/news/3/european_teacher_unions_teacher_education_should_be_at_master_level
http://www.euroeducation.net/prof/ukco.htm

http://ec.europa.eu/education/school-education/teacher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/school-education/teacher-cluster_en.htm