Документација за акредитацију СП МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2017

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Основни циљ студијског програма МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА је развој почетних компетенција за самостално професионалног деловање наставника у предметној настави стручних дисциплина у средњем образовању. На овом циљу су засновани и шири циљеви да студенти овог студијског програма стекну компетенције за различите послове образовања – како у оквиру школског система, тако и институцијама и организација ван овог контекста које спроводе концепт доживотног учења и континуираног стручног оспособљавања запослених.

Мастер академске студије ПРЕДМЕТНА НАСТАВА треба да обезбеде:

§ образовање наставника компетентног за трансфер знања из техничко-.технолошког, друштвено-хуманистичког или ИМТ поља претходно завршених студија (компетенције за наставну област, предмет и методику наставе);

§ образовање наставника компетентност за поучавање, подршку развоју личности ученика и комуникацију и сарадњу;

§ наставниково овладавање сложеним системом знања о учењу и поучавању у традиционалном и електронски подржаном образовном окружењу;

§ познавање система образовања и васпитања, принципа организовања и евалуације;

§ стицање професионалних наставничких компетенција и развој метода за њихово даље усавршавање и изграђивање професионалног наставничког идентитета;

§ стицање академских вештина и метода за њихово даље усавршавање и развој;

§ оспособљавање студената за даље самообразовање и истраживање;

§ развој стваралаштва, самосталности, аналитичког и критичког приступа у решавању и истраживању педагошких и методичких проблема у и ван школских услова;

§ образовање и оспособљавање за рад у динамичном педагошком процесу: оспособљавање за планирање наставног и васпитно-образовног рада, препознавање и решавање проблема, евалуацију и унапређивање процеса;

§ образовање и оспособљавање стручњака за праћење и проучавање иновација у посебним областима своје програмске стручности (област претходног образовања) и за трансфер ових сазнања у одговарајућа образовна подручја.

Ове студије треба да омогуће и овладавање високоспецијализованим стручним и научним знањима, вештинама и способностима за планирање и реализацију наставног процеса, као и за унапређивање, истраживање и развој наставе у свом подручју, и развоју система васпитања и образовања подржаног достигнућима савремених технологија.

Посматрано из угла потреба система васпитања и образовања у Србији, циљ овог студијског програма је развој наставника-професионалца компетентног да врши трансфер стручних/програмских знања и вештина, дa усмерава професионални развој својих ученика, а тиме делује на подизање нивоа техничко-технолошког подручја рада у држави.

Посебни циљеви овог студијског програма одређени су друштвеним контекстом и стратегијом развоја нашег друштва као друштва знања и континуираног доживотног учења.

Дакле, циљ Мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА је оспособљавање дипломираних и мастер инжењера и менаџера за обављање сложених наставничких улога, пре свега у средњем образовању, као и за обављање сложених организационих и истраживачких послова у сфери образовања.

Евиденција:

Публикација установе - Прилог 1.1 http://www.ftn.kg.ac.rs