Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности..

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА студент постаје професионално компетентан и стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности каква је настава, а у складу са почетним нивоом компетенција предвиђених Стандардима компетенција за професију наставника и  њиховог професионалног развоја1.

Опште компетенције:

§ систем знања, способности и вештина стручног и научног критичког приступа истраживању и решавања конкретних проблема; вештине писања и презентовања стручних и научних радова; истраживачка самосталност; планирање и предузимање независних истраживања наставе високог квалитета;

§ тимске компетенције и вештине ефикасне комуникације у наставним/радним и истраживачким процесима;

§ оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;

§ деловање у складу са професионалном и научном етиком.

Предметно-специфичне компетенције:

§ систем сложених теоријских и практичних знања из области студија и будућег наставног рада;

§ систем сложених теоријских знања о педагошким процесима и наставном раду;

§ оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода и облика учења и поучавања;

§ вештине планирања и управљања процесима учења и поучавања, као и обликовања ситуација учења;

§ оспособљеност да користи сложене теорије у интерпретацији наставног процеса и да демонстрира практична знања и примењује их у селекцији и развоју наставних садржаја, наставних материјала, наставних ситуација,

§ оспособљеност за остваривање сложених наставничких улога засновано на ефикасном систему педагошких, комуникационих и програмских компетенција.

Опис исхода учења

Студијски програм мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА омогућава да студент завршетком студија:

§ познаје систем, принципе, циљеве, исходе и стандарде образовања и васпитања;

§ функционално објашњава процес и димензије васпитања и образовања, наставе, учења  и поучавања, сложене интеракције карактеристика ученика и васпитно-образовног окружења;

§ истражује основне принципе учења и користи их у настави;

§ истражује проблеме у наставном процесу, али и истраживачке проблеме у различитим технолошким системима и радним процесима које представља ученицима;

§ прилагођава наставни процес и педагошке активности карактеристикама ученика;

§ креативно примењује једноставне технике и производне и информационе технологије у

наставном процесу и раду са ученицима;

§ планира и управља процесима наставе и учења подстичући функционалне стилове и стратегије учења, програмира садржаје наставе и наставни рад;

§ планира и управља процесима поучавања и учења одраслих полазника;

§ разуме и планира социјалну интеракцију у наставним и ваннаставним активностима и користи технике успешне комуникације, укључујући и могућности ИКТ;

§ интердисциплинарно приступа анализи проблема (наставе уопште и наставе посебних техничко-технолошких предмета) и њиховом решавању;

§ развија план и технике оцењивања, прикупља података о постигнућу и интерпретира напредовања ученика;

§ усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању;

§ анализира   и    унапређује своје улоге; управља сопственим учењем   и планира професионални развој у овим подручјима рада;

§ прати и евалуира наставни процес и наставни рад, способан је за саморефлексију.

Евиденција:

Додатак дипломе – Прилог 4.1

§