Документација за акредитацију СП МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2017

Стандард 5. Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Студијски програм мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА из области ИМТ и двопредметних студија (техничко-технолошко поље и друштвено-хуманистичко поље) реализује се у трајању од једне године, односно 2 семестра, обима 60 ЕСПБ, са укупно 675 часова активне наставе (без стручне праксе и завршног рада). Сви предмети су једносемeстрални.

Студијски програм садржи 8 предмета – 3 обавезна и 5 изборних (5 блокова изборних предмета, укупно 3+4+4+6+27=44 понуђена изборна предмета), као и две стручне школске праксе, СИР и мастер рад.

Обавезни предмети омогућавају стицање базичних наставничких педагошких, психолошких, комуникационих и методичких компетенција. Два обавезна предмета се реализују у првом, а један у другом семестру.

Изборни предмети су распоређени у 5 изборних блокова. Три изборна блока у првом семестру (укупно 11 предмета) намењена су развијању наставничких компетенција препознатљивих у наставниковом васпитно-образовном раду и општим улогама наставника.

Два изборна блока у другом семестру (6 предмета у једном блоку, 27 предмета у другом) намењена су развоју посебних програмских – методичких компетенција. Студент бира једну посебну методику наставе у зависности од области претходно завршених основних академских или основних + мастер академских студија. Такође, студент бира један методички практикум у зависности од области претходно завршених студија. Оба изборна блока намењена су оснаживању методичких и програмских компетенција из области која се наводи у звању које студент стиче завршетком студија.

Обавезни предмети вреднују се са 16 ЕСПБ, а изборни предмети 25 ЕСПБ. Стручна школска пракса реализује се у оба семестра: Стручна школска пракса 1 – намењена развоју педагошких компетенција и Стручна школска пракса 2 – намењена развоју методичких компетенција, вреднују се са 7 ЕСПБ (3+4).

Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада предвиђен је у другом семестру са 15 часова седмично, односно 4 ЕСПБ. Завршни – мастер рад је у другом семестру и носи 8 ЕСПБ. СИР и мастер рад носе укупно 12 ЕСПБ. Изборност на студијском програму (5 група изборних предмета, 25 ЕСПБ) је 42%, а рачунајући и СИР и мастер рад, изборност је 62% (укупно 37 ЕСПБ).

Сваки предмет курикулума садржи назив предмета, семестар, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај, препоручену литературу, методе реализације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студената, начин провере знања, начин оцењивања (Књига предмета).

Табела 5.1А. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија

Табела 5.2. Спецификација  предмета (Књига предмета) Табела 5.2А Спецификација стручне праксе (Књига предмета) Табела 5.2Б Спецификација завршног рада (Књига предмета) Извештај 1. Извештај о структури студијског програма

Табела 5.3  Листа изборних предмета

Блок табела  5. 1 Овај СП нема модуле.

Евиденција: Распоред часова - Прилог 5.1, Књига предмета (у документацији и на сајту институције) - Прилог 5.2, Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе - Прилог 5.3