Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Студијски програм Мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА  усаглашен је са степеном развијености научних и стручних знања из области образовања наставника и упоредив је са сличним програмима на високошколским институцијама у Европи и ваневропским системима образовања, али и актуелним настојањима образовне заједнице у Србији да унапреди наставничко образовање, пошто је Министарство просвете, науке и технолошког развоја активно учествовало у Радној групи за образовање наставника и политику школа у оквиру европског програма Отвореног метода координације за усклађивање образовања наставника на сва три нивоа.

Овај студијски програм настао интеграцијом два студијска програма МАС Предметна настава електротехничког и рачунарског инжењерства и МАС Предметна настава машинског инжењерства акредитовнаих 2012. године и реализованих, као и појединих предмета МАС Техника и информатика за електронско учење - развијеног у оквиру ТЕМПУС пројекта.

По методологији која у развојној фази захтева компаративну анализу студијских програма референтних институција, овај студијски програм je заснован на позитивној пракси дефинисаној и политиком образовања наставника у Европи и на референтним универзитетима. СП је усаглашен са политиком образовања наставника у Европи, већим бројем студијских програма у Европи и на ваневропским универзитетима, програмима за образовање наставника паралелно развијаних.

а. Политика образовања наставника у Европи: документи Европске Комисије, Teacher Education Policy in Europe Network, Association of Teacher Education in Europe, EACEA P9 Euridyce (Indicators on Initial Teacher Education - extracted from Key Data on Education 2009) – Прилог 6.4.

б. Захтеви и принципи припреме наставника за предметну наставу техничко-технолошке области и ИМТ дисциплина: и у Европи, и у САД постоје бројне институције које се баве унапређењем квалитета образовања у предметном подручју, као што су International Technology and Engineers Educatiors Associaton (https://www.iteea.org/), Association for Career and Technical Educators (http://www.acteonline.org/), Unesco-Unevoc international centre for technical and vocational education and training (http://www.unevoc.unesco.org/snippet.php), The Design and Technology Association (http://www.data.org.uk/)

в.  Референтни студијски програми на европским универзитетима.

§ Jyvaskyla University, Finland, Прилог 6.1. у Прилогу 6.0

https://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/en/curriculum/curriculum%20pdf/view

§ Technische Universitat Berlin, Прилог 6.2. у Прилогу 6.0

http://www.setub.tu-berlin.de/menue/studium_lehre/masterstudiengaenge/arbeitslehre/ Informationen zum Master of Education Arbeitslehre

http://www.setub.tu-berlin.de/menue/studium_lehre/masterstudiengaenge/elektrotechnik/ Informationen zum Master of Education Elektrotechnik и друга подручја.

§ University of Helsinki, Finland, Department of Teacher Education, Subject Teacher Education:  http://www.helsinki.fi/teachereducation/Прилог 6.3. у Прилогз 6.0

o http://www.helsinki.fi/teachereducation/education/subjectteacher/index.html,

o http://www.helsinki.fi/teachereducation/studying/inenglish.html,

o http://www.helsinki.fi/teachereducation/step/information/index.html прило


§ Додатни универзитетски и студијски програми за наставнике предметне наставе из области техничко-технолошких и ИМТ дисциплина и наставних предмета, а коришћени у развоју курикулума (Прилог 6.5 у оквиру 6.0):

o Humboldt Universitat zu Berlin, http://www.hu- berlin.de/schule/lehrer/lehramtsstudium/lehramtsstudium_standardseite/angebote/lehramt/

o JAMK University of Applied Sciences, Finland, Vocational Teacher Education, http://www.jamk.fi/english/education/vocationalteachereducation

в. Референтни студијски програми на ваневропски универзитетима:

§ Master of teaching in Elementary and Secondary education program MT, Canada, University of Toronto, OISE – Ontario Institute for Studies in Education http://www.oise.utoronto.ca/mt/index.html

§ Master's of Arts in Teaching Engineering, USA, Tufts University – Department of Education, Medford, Massachusetts, http://ase.tufts.edu/education/programs/teacherPrep/MATengineering.asp

§ Teachers collegues in Australia, http://www.australian-universities.com/schools/teaching/

г. Студијски програми за образовање наставника предметне наставе у Србији.

Евиденција:

Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен

Прилози 6.1, 6.2. и 6.3

Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама –

Прилог 6.4