Документација за акредитацију СП МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2017

Стандард 7. Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

Савладавањем студијског програма мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА студент постаје професионално компетентан и стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности каква је настава, а у складу са почетним нивоом компетенција предвиђених Стандардима компетенција за професију наставника и  њиховог професионалног развоја.

Факултет техничких наука у Чачку, у складу са потребама друштвене заједнице, у складу са својим материјалним, кадровским и просторним могућностима, али и на основу уписа на студијске програме који претходе овом програму (МАС ПН ЕРИ и МАС ПН МИ 2012-2017, као и МАС Техника и информатика – за еллектронскоучење 2008-2015), на мастер академске студије ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ планира да уписује 8 студената који су завршили основне академске студије (240 ЕСПБ) или основне академске и мастер академске студије (240+60=300 ЕСПБ) студије из области техничко-технолошких, ИМТ и сродних дисциплина (према Правилнику о упису). Одабир студената за упис на студије врши се на основу успеха са основних студија или основних+мастер академских студија (просечна  оцена и брзина студирања) и квалификационог испита, што је дефинисано Правилником о упису студената.

Статус студената МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА, због значаја образовања  наставника као једног од важних елемената унапређивања образовног система, требало би да буде статус буџетског студента.

Конкурс за упис расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Комисија коју предлаже Наставно-научно веће Факултета техничких наука у Чачку и именује Универзитет. На конкурс се могу пријавити кандидати који су завршили основне академске студије или основне+мастер академске студије из одговарајућих области (одређено Правилником о упису) и остварили најмање 240 ЕСПБ, односно 300 ЕСПБ.

СП МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА је нов студијски програм, те није било уписа студената.

Овом студијском програму претходила су два студијска програма предметне наставе технике, на које због неусаглашености звања које је акредитовано и аката НСВО, кашњења увођења академског назива у прописе који регулишу рад наставника у школи, као и једино могућег статуса самофинансирајућих студената, студенти нису уписивали у акредитованом броју.

Пошто су у Правилнику о листи стручних, академских и научних назива (Службени гласник Републике Србије број 100/2016) наведени одговарајући називи, планиран је упис кандидата на предложени студијски програм Мастер академских студија предметне настава, са излазним звањем мастер професор стручних предмета – области претходно завршених студије (додатак варијабилан).

Евиденција:

Конкурс за упис студената – Прилог 7.1 Овај студијски програм није до сада реализован, јер је креиран на основу реализованих једногодишњих МАС студијских програма.

Решење о именовању комисије за пријем студената – Прилог 7.2

Услови уписа студената (извод из Статута институције или други документ) – Прилог 7.3. Правилник о упису студената