Документација за акредитацију СП МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2017

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.

На Факултету техничких наука у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, према динамици испитних рокова и семестрално, што је предвиђено и за нови студијски програм.

Поступци праћења успеха студената, као и начини корективног деловања дефинисани су у Правилнику о студирању и Постуцима за обезбеђење квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно-научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.

Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, чиме стиче  одређени број ЕСПБ у складу са студијским програмом. За сваки предмет ЕСПБ се одређује на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методологије Факултета техничких наука за све студијске програме.

Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се континуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студент може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету радом на часовима, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максимални 70, зависно од предмета.

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин остваривања бодова. Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (предиспитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета, а које одражавају квалитет стечених знања и  вештина. Због специфичности подручја образовања – образовање наставника предметне наставе стручних предмета, у овом студијском програму је предвиђено праћење и оцењивање бројних активности студената у реалном наставном окружењу у коме се припремају за наставни рад. Посебно је у предметима у којима се непосредно интегришу знања из области  и програмске компетенције студената – будућих наставника са педагошким компетенцијама (посебне методике, методички практикуми) предвиђено оцењивање практичних,  самосталних и групних активности.

Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан) и изражава квалитет стечених знања и вештина.

Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза, као и на испиту.

Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму. Овај СП није у овом облику до сада реализован, мада се заснива на претходно реализованим програмима.

Евиденција:

Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) - Прилог 5.2