Документација за акредитацију СП МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2017

Стандард 9. Наставно особље

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама.

За реализацију студијског програма мастер академских студија Предметна настава обезбеђено је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. Сви наставници и сарадници су запослени на Факултету техничких наука. За реализацију ових студија ангажовано је 48 нaставника и сарадника, од којих је 46 са пуним радним временом,  1 са 80% (табела 9.2. р.б. 10), 1 са 50% (табела 9.2. р.б. 31):

· 31 наставник, од тога 29 са пуним радним временом;

· 17 сарадника, сви са пуним радним временом.

Наставници и сарадници поседују научно-стручне квалификације које одговарају образовно  научном  пољу  и  нивоу  њихових  задужења,  што  се  може  видети   у      Kњизи

 наставника.

Напомена: За реализацију овог студијског програма није било потребно ангажовање наставника ван институције јер Факултет техничких наука у Чачку, с обзиром на разноврсност студијских програма обезбеђује све потребне ресурсе за образовање  наставника у наведеним пољима.

Табела 9.0 - Укупни подаци о наставном особљу у установи и на студијском програму  (листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна  да у ову табелу унесе све податке који се траже)

Табела 9.1 - Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави – Књига наставника и Књига асистената

Табела 9.2 - Листа наставника ангажованих на студијском програму (формира се листа из табеле 9.0)

Табела 9.3 - Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму

Табела 9.4 - Листа сарадника ангажованих на студијском програму (формира се листа из табеле 9.0)

Извештај 2 - Број наставника према потребама студијског програма

Извештај 3 - Број сарaдника према потребама студијског програма

Извештај о параметрима студијског програма

(овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Евиденција:

Извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије – Прилог 9.1 Уговори о раду наставника запослених са пуним радним временом – Прилог 9.1.a М обрасци и дипломе – Прилог 9.1.б

Правилник о избору наставника – Прилог 9.2 http://kg.ac.rs/Docs/pravilnik_radni_odnos_preciscen_tekst.pdf

Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом – Прилог 9.3

Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи – Прилог 9.4, На овом СП нема ангажованих наставника са других ВУ

Књига наставника – Прилог