Документација за акредитацију СП МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2017

Стандард 10. Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко- технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Савладавањем студијског програма мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА студент постаје професионално компетентан и стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности каква је настава, а у складу са почетним нивоом компетенција предвиђених Стандардима компетенција за професију наставника и  њиховог професионалног развоја.

За извођење студијског програма МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Факултет техничких наука у Чачку поседује укупну површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 23911 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. Факултет поседује: учионице и слушаонице чија је површина 1091,42 m2, лабораторијски простор од 1012,56 m2, рачунарске учионице са 338 m2 У наставном процесу се непосредно користи 107 рачунара са приступом интернету и 20 пројектора. Факултет поседује и 153 рачунара намењених посебним активностима студената, као и раду запослених.

Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским учионицама, класичним путем, уз помоћ мултимедијалне технологије, интерактивно, у оквиру е-радионица, удаљених лабораторија, што је омогућено применом савремених презентацијских средстава и коришћењем савремне лабораторијске опреме.

Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко Web портала факултета. Наставни материјали за студијски програм МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА, с обзиром да се надовезује на већ реализоване студијске програме, доступни су на: Порталу система за е-учење http://eucenje.ftn.kg.ac.rs/, Порталу Лабораторије за електронско учење http://e-lab.ftn.kg.ac.rs/, Порталу лабораторије за рачунарску технику http://csl.ftn.kg.ac.rs/ Порталу лабораторије за Електричне машине и погоне http://www.empr.ftn.kg.ac.rs/ и Порталу лабораторије удаљених експеримената LiReX (Library of Remote Experiment - NeReLa) http://lirex.ftn.kg.ac.rs/

Табела 10.1 - Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму:

Табела 10.2 - Листа опреме за извођење студијског програма

Табела 10.3 - Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм

Табела 10.4 - Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму

Табела    10.5    -    Покривеност   обавезних   предмета    литературом    (књигама,   збиркама, практикумима,...које се налазе у библиотеци или их има у продаји)

Евиденција:

Извод из Књиге инвентара – Прилог 10.1

Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. – Прилог 10.2