Документација за акредитацију СП МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2017

Стандард 11: Контрола квалитета

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Контрола квалитета студијског програма је предвиђена стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, стручне праксе и наставних публикација.

Контрола квалитета је дефинисана Политиком обезбеђења квалитета (Прилог 11.2), а регулисана Стратегијом за обезбеђење квалитета (Прилог 11.5), Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада и Правилником о уџбеницима и другим наставним публикацијама (Прилог 11.3).

Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању.

Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада.

У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета (Табела 11.1), Комисије за самовредновање и у оквиру посебних активности Студентског парламента.

Студијски програми на којима се заснива МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА (МАС предметна настава електротехничког и рачунарског инжењерства и МАС предметна настава машинског инжењерства), због малог броја студената су евалуирани у фокус групама, а наставници и сарадници у склопу евалуације анкетирањем студената за реализацију свих предмета (Изештај о самовредновању анкетирањем студената 2016).

Табела 11.1 - Листа чланова Комисије за контролу квалитета

Евиденција:

Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 11.1 Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета – Прилог 11.2 Правилник о уџбеницима – Прилог11.3

Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет  –

Прилог 11.4

http://ftn.kg.ac.rs/opsta-akta