Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 500 речи):

Основни студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство припада образовно-научном пољу техничко-технолошке науке. Основни циљ програма је образовање инжењера за пројектовање, експлоатацију и одржавање система (или њихових делова) умерене сложености из области индустријске електроенергетике, електроенергетских система  и рачунарског инжењерства, са високим нивоом знања, компетенција и академских вештина.

Студијски програм организује се као основне академске студије. Исходи учења обухватају потребна знања, вештине, организационе способности и компетенције које студентима омогућавају примену стеченог знања у инжењерској пракси у областима индустријске електроенергетике, електроенергетских система и рачунарског инжењерства у привреди, малим предузећима, јавним и комуналним предузећима, истраживачким организацијама, образовним институцијама. Програм оспособљава студенте за коришћење стручне литературе у циљу даљег проширивања знања и наставка школовања кроз специјалистичке, мастер и докторске студије на матичној или другим установама у земљи и иностранству.

Завршетком студија студент стиче академски назив диломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

Права уписа на студијски програм дефинисана су Правилником о упису студената на студијске програме на Факултету техничких наука  у Чачку.

Студијски програм се организује у три модула: Индустријска електроенергетика, Електроенергетски системи и Рачунарско инжењерство, при чему је део наставе (углавном на првој и другој години) заједнички. У заједничком делу кроз обавезне предмете изучавају се области опште електротехнике, електронике, аутоматског управљања, телекомуникација, електричних мрежа, рачунарске технике и опште примене електричне енергије.

Кроз изборне предмете студијског модула Индустријска електроенергетика стичу се специфична знања из области коришћења електричне енергије и то у областима електромоторних погона, електротермије, електричних инсталација и осветљења. Курсеви пружају основна теоријска и практична знања о елементима електроенергетике у индустрији и њиховој примени.

Кроз изборне предмете студијског модула Електроенергетски системи стичу се специфична знања из области планирања, пројектовања и експлоатације електроенергетских система, обновљивих извора електричне енергије, енергетске електронике и других. Поједини ужестручни курсеви пружају основна знања из моделовања система, прорачуна поремећених и нормалних радних стања, детекције и естимације, управљања системима и процесима, планирања, експлоатације и управљања електроенергетским мрежама и слично. По угледу на велике европске универзитете, посебна пажња је посвећена увођењу нових технолошких сазнања и решења, а  која су већ примењена у пракси.

Кроз изборне предмете студијског модула Рачунарско инжењерство стичу се знања из области рачунарства са применама, чиме се студенти оспособљавају за бављење пословима развоја рачунарског хардвера и елемената системске подршке рачунара. Посебна пажња посвећена је стицању знања из области софтверског инжењерства и развоју апликативног софтвера.

Студијски програм траје четири године и има укупно 240 ЕСПБ. За завршетак појединих семестара и читавог школовања неопходно је положити испита колико захтева Европски систем преноса бодова (ЕСПБ):  60 ЕСПБ на нивоу школске године, тј. 240 за читаве студије.

Настава обухвата активну наставу, самосталан рад студената, колоквијуме, испите, стручну праксу и завршни рад. Активна настава изводи се кроз предавања и вежбе. На предавањима се помоћу различитих дидактичко-методичких средстава излаже предвиђено градиво, док се на вежбама (које прате предавања) решавају конкретни задаци и практични примери који додатно илуструју градиво. Вежбе су аудиторне, рачунарске или лабораторијске. И предавања и вежбе прате консултације са извођачима наставе. Потребно време за извођење појединих облика наставе дефинисано је курикулумом. Бодовна вредност сваког предмета у складу са ЕСПБ дефинисана је курикулумом.

Предуслови за упис појединих предмета дефинисани су курикулумом. Студенти у оквиру изабраног студијског модула имају обавезне и изборне предмете, при чему се изборни предмети бирају из листе предложених предмета. Начин избора предмета унутар студијског програма дефинисан је курикулумом. Изборни предмети се не могу бирати са других студијских програма.

Прелазак са других студијских програма је могућ, у складу са Правилником о упису студената на студијске програме на Факултету техничких наука у Чачку.

Начин оцењивања на сваком предмету дефинише курикулум.

Евиденција:

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) Прилог 1.1

www.ftn.kg.ac.rs