Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Опис (највише 500 речи):

Сврха основног студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, са модулима Индустријска електроенергетика, Електроенергетски системи и Рачунарско инжењерство, јесте образовање студената за занимање Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, у складу са савременим растућим потребама привреде и друштва. Свршени студенти биће способни за укључивање у различите врсте привређивања и бизниса у малој привреди, јавним предузећима, индустрији и другим врстама предузећа, уз усвајање потребе за сталним даљим усавршавањем. Студијски програм је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Одшколовани инжењери биће спремни да учествују у регионалном развоју и допринесу побољшању техничко-технолошког потенцијала Републике Србије у областима електротехнике и рачунарског инжењерства.

Кроз школовање у прве две године студија студенти стичу базна знања из следећих фундаменталних области: 1) математика (анализа, алгебра, комплексни рачун, статистика, вероватноћа и друге), 2) физика, 3) машинство, 4) електротехника (електромагнетика, основе рачунарске технике, програмирање, електротехнички материјали и друге) и 5) друштвена знања (страни језик и друга).

У трећој и четвртој години студија, кроз специјализоване курсеве, према међународним критеријумима студент треба да овлада следећим специфичним областима:

Индустријска електроенергетика: употреба електричне енергије (асинхроне, машине једносмерне струје и специјалне електричне машине, електромоторни погони и њихова регулација, електрична вуча, електротермија, електричне инсталације, расклопна опрема, елементима индустријске аутоматике, фреквентних претварача и серво контролера и друге).

Електроенергетски системи: 1) електричне мреже (теорија електричних кола, аутоматско управљање, електроника и друге), 2) производња, пренос и дистрибуција електричне енергије (синхроне машине, разводна постројења, техника високог напона, релејна заштита, анализа, планирање и експлоатација електроенергетских система и друге), 3) нове технологије у производњи електричне енергије, управљање појединих функционалних целина ЕЕС-а, активне дистрибутивне мреже.

Рачунарско инжењерство: 1) пројектовање рачунарског хардвера и софтвера (разне врсте програмирања, основи рачунарске технике 1 и 2, софтверски алати, архитектура рачунара и друге), 2) производња и примена рачунара и рачунарски базираних уређаја (организација рачунарских система, информациони системи, рачунарске телекомуникације и мреже, сензори, WEB технологије и друге), 3) дигитална обрада сигнала и дигитално управљање 4) развој тзв. интегрисаних система, тј. развој уређаја који у себи садрже уграђене рачунаре (као што су мобилни телефони, дигитални аудио и видео уређаји, алармни системи, медицински уређаји, итд.). Сходно томе, сврха овог модула је стицање знања потребних за пројектовање и примену датих уређаја.

Успешност у школовању инжењера, између осталог, огледа се у њиховој способности за интеграцију набројаних предметних дисциплина, као и интеграцију теорије и праксе у решавању конкретних проблема. Кроз израду дипломског рада (чију област, тему и ментора бира кандидат), а који се јавно брани, студентима се пружа могућност да стечена знања примене на решавање конкретног проблема.

Напред дефинисана сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Факултета техничких наука, као и постављеним стандардима квалитета образовног система у нашој земљи и захтевима за интеграцију у европски образовни систем. Она је заснована на деценијској традицији Факултета у школовању инжењера сличног профила, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије. Такође, реализацијом овог студијског програма школују се инжењери електротехнике и рачунарског инжењерства који поседују квалитетна практична знања у европским и светским оквирима, што се гарантује курикулумима који су усаглашени са референтним факултетима у Европи.

Евиденција:  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) – Прилог 1.1 www.ftn.kg.ac.rs