Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Опис (највише 500 речи):

Циљ основног студијског програма Електротехничко и рачунарско инжењерство, са модулима Индустријска електроенергетика, Електроенергетски системи  и Рачунарско инжењерство, јесте да се образују инжењери за пројектовање, експлоатацију и одржавање система (или њихових делова) умерене сложености из области електроенергетике и рачунарског инжењерства, са високим нивоом компетенција и академских вештина, у складу са актуелном светском праксом у овој области. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање будуће професије.

Други циљ програма, који је од подједнаке важности, јесте да свршени студенти поседују потребан обим основних знања из области индустријске електроенергетике у првом модулу, електроенергетских система у другом модулу односно рачунарског инжењерства у трећем модулу, као и електротехнике уопште, како би били професионално компетентни за праћење брзог технолошког развоја у свету у својој области, као и за наставак дипломских, специјалистичких и докторских студија. Због тога ће се садржаји појединих предмета стално допуњавати и прилагођавати, у складу са развојем науке и технологије. Један од специфичних циљева, који је у складу са општим и посебним циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука, јесте развијање свести код студената за потребом перманентног образовања и напредовања у својим ужим научним областима. Циљ студијског програма, такође је и образовање стручњака способних за брзо уклапање у тимски рад, као и развој способности за презентовање (у усменој и писаној форми) свог рада и резултата стручној и широј јавности.

Одшколовани инжењери биће у стању да препознају, анализирају и формулишу инжењерске проблеме и на основу тога понуде квалитетна и оптимална решења. То подразумева да инжењери имају: 1) изграђен аналитички и креативан прилаз у решавању теоријских и практичних проблема, 2) способност интеграције информација и података из различитих извора, као и извођење адекватних закључака, 3) способност реализације експерименталних и других пројектних задатака, као и анализу и презентацију резултата, и 4) способност повезивања менаџерског и инжењерског расуђивања у циљу оптимизације резултата рада и пословања.

Студијски модул Индустријска електроенергетика оспособљава студенте за рад у областима употребе електричне енергије. Основни циљ је оспособљавање за вођење електро дела у производним технолошким процесима и разне друге примене електричне енергије (електромоторни погони, електричне инсталације, заштита, осветљење, електротермија, индустријска аутоматика и слично).

Студијски модул Електроенергетски системи оспособљава студенте за рад у областима производње, преноса, дистрибуције електричне енергије. Основни циљ је оспособљавање за планирање, пројектовање, изградњу и експлоатацију делова електроенергетских система, диспечерске послове у центрима управљања производним, преносним и дистрибутивним подсистемима, одржавање разноврсне опреме у хидро и термоелектранама, постројењима, трансформаторским станицама и сл., Посебна пажња је посвећена проучавању промена које су наметнуте увођењем у експлоатацију дистрибуираних извора електричне енергије и свега што из тога проистиче (нови принципи пројектовања, управљања и експлоатације ЕЕС-а, интензивна примена уређаја енергетске електронике и информационих технологија). Имајући у виду брз развој рачунарске технике и Интернет технологија, један од циљева је сагледавање њихове примене у електроенергетици, као основних корисничких алата. То је био и један од разлога обједињавања ова три модула у јединствен студијски програм.

Студијски модул Рачунарско инжењерство оспособљава студенте за пројектовање и имплементацију рачунара и рачунарски базираних система  (управљачких, мерних, комуникационих и др.). За успешно деловање у овој области потребно је да студенти стекну знања која ће им омогућити да могу да врше процене и доносе одлуке у погледу својстава развијаног и пројектованог система. Такође, студентима је омогућено да се обуче и стекну практична искуства у коришћењу савремених алата за пројектовање и документовање, како у области хардвера, тако и софтвера.

Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) Прилог 1.1 www.ftn.kg.ac.rs